Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Spelregels

In principe zitten alle leerlingen volgens hun lesrooster in de les. Toch kan het en keer voorkomen dat dat niet lukt. In dat geval is de verzuimbegeleider mevr. Jansen het eerste aanspreekpunt voor leerlingen in de school. De verzuimbegeleider kun je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden in lokaal 000. De verzuimbegeleider bewaakt dat leerlingen op tijd op school zijn en de lessen volgen zoals afgesproken in het rooster. Leerlingen kunnen bij de verzuimbegeleider terecht voor alle zaken die te maken hebben met het niet-volgen van lessen. De verzuimbegeleider verzorgt de administratieve afhandeling van te laat, uit de les verwijderd, spijbelen of ziekte. Zij schakelt waar nodig de mentor of leerlingbegeleider in. De verzuimbegeleider werkt hierbij met vaste protocollen die aangeven hoe het Rembrandt College omgaat met te laat komen, ziekteverzuim, spijbelen en eruit gestuurd worden.

Binnen het Rembrandt College wordt van iedereen verwacht dat we ons gedragen volgens de normen en waarden van de school. Dit geldt dus voor medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast gelden de normale fatsoensnormen en wettelijke verplichtingen. Deze spelregels zijn beschreven in het leerlingenstatuut.

 

Te laat komen

Als een leerling niet op tijd is voor de lessen, moet deze zich melden bij de receptie. De volgende dag moet deze leerling zich om 7.30 uur bij de receptie melden.

 

Er uit gestuurd

Een uit de les verwijderde leerling meldt zich meteen in het studiecentrum. De leerling krijgt op dat moment een plaats toegewezen waar hij/zij gaat werken aan opdrachten die vanuit de les zijn meegegeven. De leerling maakt dezelfde dag nog een afspraak met de docent waarbij hij uit de les is gestuurd om een herstelgesprek te voeren. De docent bepaalt of het gesprek volstaat of dat er een sanctie wordt opgelegd. Mocht de docent een straf opleggen, dan is het uitgangspunt hierbij dat de opgelegde straf billijk is en in overeenstemming met de overtreding. Straf wordt beschouwd als een pedagogische maatregel, het is de bedoeling dat de leerling ervan leert.

 

Ziek tijdens lesdag

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt of om andere redenen de lessen niet meer kan volgen, meldt die zich bij de receptie. Er wordt contact opgenomen met de ouders/ verzorgers om hen op de hoogte te stellen en opvang te regelen. Indien de leerling de volgende dag nog ziek is, dan melden de ouders/verzorgers dit via de Magister App of Magister Web. Niemand verlaat de school zonder dat gemeld te hebben. 
 
Het melden van niet-op-school-komen en het melden van-weer-op-school zijn, is heel belangrijk. Zonder melding wordt afwezigheid als spijbelgedrag geregistreerd.

 

Verlof

Aanvragen voor (bijzonder) verlof kunnen worden ingediend bij de verzuimbegeleider. Doe dit tijdig, indien mogelijk minstens 4 weken van tevoren. De uitzondering hierop is het aanvragen van verlof voor LOB (loopbaanontwikkeling), deze kunnen worden ingediend bij de decaan.