Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Newsflash 30 mei 2020

3 juni 2020

Bij deze geven wij graag een update aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over de voortgang van de school per 2 juni a.s. (na Pinksteren).

Deze informatie is opgesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van nieuwe maatregelen/richtlijnen door de regering en het ministerie van OC&W. De richtlijnen zijn verder opgenomen in bijgaande groene kaart en verplicht voor iedereen.

Per 2 juni start de nieuwe rector/bestuurder Ruud van Tergouw. De heer Van Tergouw is op de hoogte van de inhoud van deze brief.

 

Agenda

2 t/m 19 juni                 

8:00 – 12:20 uur (verkort rooster: 1e t/m 8e uur).

Alle leerlingen

Afstandsonderwijs

30-minutenrooster, lesrooster wijzigt niet

Binnen het rooster werken alle leerlingen aan de opdrachten in Magister/It’s Learning, al dan niet via Teams. Leerlingen, die op school in de mediatheek zijn, werken eveneens aan de opdrachten in Magister/It’s Learning.

 

2 juni t/m 5 juni             

13:00 – 16:00 uur

Alle leerlingen

Mentorprogramma

De leerlingen zorgen er voor dat ze geluncht hebben.

Geen i-uren, geen buitenschoolse activiteiten.

Zie verderop in deze Newsflash.

 

8 juni t/m 19 juni           

13:00 – 16:00 uur

Geselecteerde leerlingen

Ondersteuningsprogramma

De leerlingen zorgen er voor dat ze geluncht hebben.

Geen i-uren, geen buitenschoolse activiteiten.

Zie verderop in deze Newsflash.

 

16 juni                                 

Algemene ouderavond geannuleerd.

16 juni                                 

Voorlichting aan ouders nieuwe brugklasleerlingen geannuleerd, betreffende ouders worden persoonlijk geïnformeerd over het alternatieve programma.

17 juni                                 

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen gaat door middels aangepast programma.

 

22 juni t/m 3 juli            

Toetsweken

Alle dagen, rooster over de dag verspreid

Alle leerlingen

 

26 juni t/m 17 juli          

Activiteiten

Rooster volgt 

Alle leerlingen

 

Mentor- en ondersteuningsprogramma

Het mentor- en ondersteuningsprogramma is gericht op een goede start per nieuw schooljaar en een onderbouwde voortgang van de schoolloopbaan in schooljaar 2020/2021. De focus ligt op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Het ondersteuningsprogramma kan voor leerlingen leiden tot een bijspijkerprogramma, dat naar verwachting en indien nodig de periode tot de kerstvakantie 2020 beslaat. Onderdelen van dit bijspijkerprogramma kunnen, zoals het er nu uitziet, zijn: zomeropdrachten, herfstvakantieopdrachten, steunlessen en keuzewerktijd, extra bijles en/of huiswerkondersteuning naast het reguliere lesprogramma. Dit alles zal niet vrijblijvend zijn en schriftelijk met ouder(s)/verzorger(s) én leerlingen overeengekomen worden. E.e.a. zal mede af hangen van de richtlijnen van het ministerie van OC&W en de VO-raad.

2 t/m 5 juni Mentorprogramma

In de week van 2 tot en met 5 juni wordt elke leerling één keer op school verwacht bij zijn/haar mentor. Omdat ook tijdens deze mentorweek de anderhalve meter richtlijn geldt, worden de leerlingen individueel of in kleine groepjes uitgenodigd. Uw zoon/dochter ontvangt hierover een uitnodiging van de mentor met daarin meer informatie over de datum, het tijdstip en het lokaal.

8 t/m 19 juni Ondersteuningsprogramma

Zoals in een eerdere Newsflash aangegeven worden deze twee weken ingezet om, naast het afstandsonderwijs, leerlingen voor wie dat wenselijk is extra begeleiding aan te bieden. Uitgangspunt is deze leerlingen intensief voor te bereiden op de doorstroom naar het volgende schooljaar.

Tijd en plaats

De ondersteuning vindt iedere dag op school plaats van 13:00 – 16:00 uur. Behalve op dinsdag, dan is het van 13:00 – 15:00 uur vanwege de vergadermiddag.

De leerlingen zitten twee weken lang op vier vaste dagen volgens rooster in hetzelfde lokaal. Ieder klokuur wisselen de docenten. Indien een leerling deelneemt aan het ondersteuningsprogramma, heeft dat een verplicht karakter.

Rooster en invulling

Leerlingen die vanwege een zorgvraag of hun studiesituatie thuis niet meer kunnen aanhaken op het afstandsonderwijs gaan zelfstandig aan het werk onder toezicht van een docent.

Het streven is dat alle leerlingen met hiaten bij de kernvakken elke week een of twee uren extra ondersteuning krijgen voor zowel Engels, Nederlands als wiskunde. Hierbij kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar zitten. Voor de leerlingen uit de bovenbouw is er daarnaast extra aandacht voor ondersteuning binnen de profielen NT/NG. De andere uren kunnen zij onder begeleiding van een docent werken aan de opdrachten voor de andere vakken.

Inmiddels is het basisrooster voor deze middagen klaar. Wanneer de aanmelding van de leerlingen definitief is, wordt dit verder afgerond en gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Laptop

Aangezien deze ondersteuning fysiek wordt vormgegeven is het niet noodzakelijk dat de leerling een computer heeft. Als dit voor een bepaald vak wel nodig is, bijvoorbeeld geschiedenis, kunnen de laptops uit de laptopkarren worden ingezet. Wanneer een leerling er behoefte aan heeft meerdere opdrachten via de computer te maken moet hij zelf een device meenemen.

Uitnodigen leerlingen

Zoals eerder aangegeven in de Newsflash van de rector, bepaalt de school wie er in aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma. De ouders van deze leerlingen worden geïnformeerd door de mentor. De mentor communiceert na publicatie van het rooster ook in welk lokaal de leerling wordt verwacht.

Eindexamenkandidaten en diplomering

Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) worden rechtstreeks geïnformeerd door het examensecretariaat. De insteek voor de eindexamenkandidaten is dat zij op een memorabele wijze hun schooltijd kunnen afsluiten en hun diploma ontvangen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Openbaar vervoer

Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen die verder dan 8 km van de school wonen en niet met de fiets kunnen komen en niet gehaald en/of gebracht kunnen worden dit uiterlijk woensdag 3 juni per mail te melden aan de mentor. Wij gaan in die gevallen in gesprek met de regionale vervoerders.

Reacties

Vanzelfsprekend ontvangen wij veel reacties van ouder(s)/verzorgers. Wij begrijpen dat uw reacties voortkomen uit betrokkenheid en bezorgdheid en doen onze uiterste best om rekening te houden met bezwaren, tips en trics. 

Tenslotte

Zoals bekend start de heer Ruud van Tergouw aanstaande dinsdag 2 juni als rector/bestuurder van het Rembrandt College. Dit was dus de laatste Newsflash van mijn hand. Ik wil ouder(s)/verzorger(s) én leerlingen bedanken voor de vele persoonlijke reacties en blijken van betrokkenheid en inzet, die ik heb mogen ervaren. Ik wens de school een mooie toekomst en de leerlingen een fijne en succesvolle schoolloopbaan bij het Rembrandt College. We komen elkaar wellicht op een ander moment tegen. Ik wens ieder gezondheid en sterkte.

 

Vriendelijke groet,

Mw. Drs. Y.E. (Yvette) van Dijk

a.i. rector