Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief mei 2020

3 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,


Zoals eerder aangegeven informeer ik jullie met deze brief over de voortgang van de school per 2 juni a.s. (na Pinksteren). Deze informatie is opgesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van nieuwe maatregelen/richtlijnen door de regering en het ministerie van OC&W.
Per 2 juni start de nieuwe rector/bestuurder Ruud van Tergouw. De heer Van Tergouw is op de hoogte van de inhoud van deze brief.

Agenda
2 juni t/m 5 juni Heropening school, start herstelprogramma alle leerlingen
Wat dit betekent, wordt verderop uitgelegd
Geen i-uren, geen buitenschoolse activiteiten

8 juni t/m 19 juni Start bijspijkerprogramma voor geselecteerde leerlingen
Wat dit betekent, wordt verderop uitgelegd
Geen i-uren, geen buitenschoolse activiteiten

16 juni Algemene ouderavond geannuleerd

16 juni Voorlichting aan ouders nieuwe bruggers geannuleerd, betreffende ouders worden persoonlijk geïnformeerd over het alternatieve programma

17 juni Ontvangst nieuwe bruggers gaat door middels aangepast programma

22 juni t/m 3 juli Toetsweken alle leerlingen

6 juli t/m 17 juli Jaarplanning wordt aangepast, nadere informatie volgt in de loop van juni.

Uitgangspunten per 2 juni a.s.
Wij gaan er van uit dat we bij de start van het nieuwe schooljaar waarschijnlijk nog niet alle leerlingen zullen mogen toelaten. Dat betekent dat we met de aanpaste schoolgang per 2 juni a.s. feitelijk proefdraaien voor de situatie per nieuw schooljaar. Voorop bij ons staan het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen en de medewerkers. Wij zijn er van overtuigd dat een strakke organisatie, rust en duidelijkheid van belang zijn voor het welbevinden. We houden daarom de huidige structuur voorlopig zo veel mogelijk vast.
Richtlijnen RIVM en protocol VO-raad
Wij gaan ons uiterste best doen om de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad in de praktijk toe te passen. Wat betekent dat?


• Leerlingen die niet op school kunnen komen omdat ze tot de risicogroepen behoren, leggen dit uit aan hun mentor. Ook met docenten die niet naar school kunnen komen, voert de schoolleiding een gesprek.
• Ieder die het schoolterrein betreedt, houdt zich aan de aangegeven looproutes.
• Te allen tijde geldt: iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
• Te allen tijde gelden de aangegeven looproutes.
• Bezoekers melden zich te allen tijde, op 1,5 meter, bij de receptie.
• De opbergkastjes mogen niet gebruikt worden.
• De leerlingen komen niet samen voor de hekken, in het bushokje, op het schoolplein, bij de ingang, in de aula.
• De leerlingen gaan volgens de looproute rechtstreeks naar het lokaal.
• De leerlingen nemen jas, tas, drinken en beperkt eten mee naar het lokaal.
• De kantine is dicht, de leerlingen mogen niet de school uit om eten te halen.
• Iedereen desinfecteert bij binnenkomst in het lokaal zijn handen met de daarvoor beschikbare middelen, de papieren doekjes worden gedeponeerd in de prullenbak.
• Iedereen desinfecteert zijn tafel met de daarvoor beschikbare middelen, de papieren doekjes worden gedeponeerd in de prullenbak.
• Na een toiletbezoek desinfecteert diegene bij binnenkomst in het lokaal opnieuw zijn handen met de daarvoor beschikbare middelen, de papieren doekjes worden gedeponeerd in de prullenbak.
• De lokalen zijn ingedeeld op 1,5 meter. De indeling wordt niet verschoven.
• In de lokalen geldt onverkort de 1,5 meter regel, dus tussen leerlingen onderling en ook tussen docent en leerling.
• Er gaat geen bel.
• De leerlingen blijven in hetzelfde lokaal, de docenten wisselen, indien ingeroosterd, van lokaal.
• Wij hanteren een maximum van 10 leerlingen plus docent per lokaal. Dit betekent dat er maximaal 300 leerlingen in de school zijn.
• Wij streven naar spreiding van binnenkomst en weggaan.
• Wij streven naar beperking van in- en uitgaand verkeer.
• Wij hebben de gemeente verzocht om inzet van ‘boa’s‘ voor handhaving van de regels rondom het schoolterrein.

Herstel- en bijspijkerprogramma
Het herstel- en bijspijkerprogramma is gericht op een goede start per nieuw schooljaar en een onderbouwde voortgang van de schoolloopbaan in schooljaar 2020/2021. De focus ligt op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast geldt voor bovenbouwleerlingen dat de nadruk ligt op de vakken die dit schooljaar nog dienen te worden afgesloten en voor de NT/NG profielen met name natuur- en scheikunde.
Het herstel- en bijspijkerprogramma wordt ingeroosterd. De leerlingen krijgen niet per definitie les van hun eigen docent.
Het herstel- en bijspijkerprogramma zal naar verwachting en indien nodig de periode tot de kerstvakantie 2020 beslaan. Onderdelen van dit herstel-en bijspijkerprogramma kunnen, zoals het er nu uitziet, zijn: zomeropdrachten, herfstvakantieopdrachten, steunlessen en keuzewerktijd, extra bijles en/of huiswerkondersteuning naast het reguliere lesprogramma. Dit alles zal niet vrijblijvend zijn en schriftelijk met ouder(s)/verzorger(s) én leerlingen overeengekomen worden. E.e.a. zal mede af hangen van de richtlijnen van het ministerie van OC&W en de VO-raad.


Herstelprogramma alle leerlingen 2 t/m 5 juni
8:00 – 12:20 uur (verkort rooster: 8e uur)
Het rooster wordt omgezet in een 30-minutenrooster. Het huidige lesrooster blijft van kracht. Het huidige afstandsonderwijs wordt onverkort voortgezet.
Binnen het rooster werken leerlingen thuis via MS Teams óf zelfstandig aan opdrachten in Magister; leerlingen waarmee afgesproken is dat ze op school in de mediatheek zijn, werken aan de opdrachten in Magister.
13:00 – 16:00 uur
Na de lunch worden daarvoor aangewezen leerlingen op school verwacht. De leerlingen zorgen er voor dat ze geluncht hebben.
De mentoren zien deze week al hun leerlingen persoonlijk op school. Zij nodigen per klas maximaal 10 leerlingen per dag uit in het daarvoor aangewezen lokaal. De mentoren bepalen zelf of zij groepjes leerlingen onder hun supervisie aan het werk zetten of met leerlingen (individueel) een gesprek voeren. De doelstelling voor deze week is dat het persoonlijk contact tussen de mentor als vertegenwoordiger van de school en de leerling hersteld wordt en dat zij samen de knelpunten in de prestaties van de leerling - ook met betrekking tot de bevordering - inclusief mogelijke oplossingen bespreken.

Bijspijkerprogramma geselecteerde leerlingen 8 t/m 19 juni
8:00 – 12:20 uur (verkort rooster: 8e uur)
Het rooster wordt omgezet in een 30-minutenrooster. Het huidige lesrooster blijft van kracht. Het huidige afstandsonderwijs wordt onverkort voortgezet.
Binnen het rooster werken leerlingen thuis via MS Theams óf zelfstandig aan de opdrachten in Magister; leerlingen waarmee afgesproken is dat ze op school in de mediatheek zijn, werken aan de opdrachten in Magister.
13:00 – 16:00 uur
Na de lunch worden daarvoor aangewezen leerlingen op school verwacht. De leerlingen zorgen er voor dat ze geluncht hebben.
Wij wijzen leerlingen aan die ofwel om persoonlijke redenen ofwel om vakinhoudelijke redenen gebaat zijn bij aanwezigheid op school voor persoonlijke begeleiding, gesprekken of vakinhoudelijke ondersteuning. Hiervan kan niet afgeweken worden tenzij de leerling aantoonbaar tot een risicogroep behoort.
Nadere informatie voor de geselecteerde leerlingen volgt.

Toetsweken 22 juni t/m 3 juli
De oorspronkelijke toetsweek van 1 week wordt uitgebreid naar ca. 2 weken.
Dit is nodig om enerzijds m.b.t. de bovenbouw de vakken die dit jaar worden afgesloten (ANW, maatschappijleer, CKV) ook echt af te sluiten. Dit betekent zowel afronding van de toetsen uit toetsweek 3 als afronding van de (examendossier)toetsen van toetsweek 4.
Anderzijds geldt dat alle leerlingen in relatie tot de aanstaande bevordering kunnen laten zien welke stof ze beheersen.
Afhankelijk van het niveau waarop leerlingen blijken te presteren wordt bepaald in hoeverre verplichte deelname aan het verdere herstel- en bijspijkerprogramma (tot de kerstvakantie) noodzakelijk is.

Na de toetsweken 26 juli t/m 17 juli
De activiteiten zoals in de jaaragenda opgenomen, worden herzien en omgezet in aangepaste activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen dit bijzondere schooljaar zo veel mogelijk gezamenlijk afsluiten. Natuurlijk zijn de RIVM richtlijnen en het protocol VO-raad van toepassing.
Eindexamenkandidaten en diplomering
Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) worden rechtstreeks geïnformeerd door het examensecretariaat. De insteek voor de eindexamenkandidaten is dat zij op een memorabele wijze hun schooltijd kunnen afsluiten en hun diploma ontvangen. Hier wordt hard aan gewerkt.
Tenslotte
Alle ervaringen, die we nu en vanaf 2 juni opdoen evalueren wij vanzelfsprekend en nemen wij mee naar het nieuwe schooljaar. Het zijn onzekere tijden en misschien is hetgeen in deze Nieuwsbrief staat over een paar dagen achterhaald. Wij nemen aan dat er begrip is voor die mogelijkheid. Wij willen in ieder geval iedereen zo veel mogelijk meenemen in de voorbereidingen, zoals we die nu voor 2 juni a.s. treffen en hopen hiermee op dit moment voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.


Ik vertrouw op ieders steun en begrip en wens ieder gezondheid en sterkte.


Vriendelijke groet,
Mw. Drs. Y.E. (Yvette) van Dijk
a.i. rector