Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2020

24 juni 2020


Geachte ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,

Meer dan één jaar heeft mevrouw Van Dijk, de rector/bestuurder ad interim, de school geleid en bent u door haar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die het Rembrandt College doormaakte.

Vanaf 1 juni jl. heb ik het stokje van haar overgenomen en mag ik me inzetten voor de school, samen met de overige leden van de schoolleiding, de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel. Een kort introductie van mijzelf lijkt gepast, want in de regio ben ik een onbekende.

Na een studie Engels was ik van 1984 tot 2011 werkzaam op het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, een school voor havo, atheneum en gymnasium. Eerst als docent, daarna als conrector en de laatste 14 jaar als rector. Die functie heb de afgelopen negen jaar elders vervuld op brede scholengemeenschappen, aanvankelijk in de omgeving van Amsterdam en vervolgens nabij Rotterdam. En nu dus Veenendaal, waar ik tot voor kort alleen de voetbalvelden wist te vinden. Om langs de lijnen mijn vier kinderen aan te moedigen. Ik kan weer op de fiets naar mijn werk en dat doe ik met veel plezier. Het Rembrandt College is een bijzondere en uitdagende school, met een goede sfeer; zoveel is mij duidelijk na drie weken.

In afgelopen 23 jaar als rector ben ik nuchterder geworden over het onderwijsbeleid van de overheid, wat realistischer over de maakbaarheid van een school en heb ik intense bewondering gekregen voor echte professionals in het onderwijs. Mensen die met hart en ziel hun werk doen. Met vakinhoudelijke kennis, didactische én pedagogische expertise, die zich altijd willen verbeteren en één doel voor ogen hebben: leerlingen van alles meegeven, kennis (daar begint het mee), vaardigheden (natuurlijk), maar ze ook een venster op de wereld bieden. Ze helpen zich te ontwikkelen tot weldenkende, stabiele mensen in een wereld die niet altijd fraai is. 

Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ik probeer zichtbaar en benaderbaar te zijn, in en buiten het Rembrandt College. Dat is de afgelopen weken door de coronamaatregelen maar heel beperkt gelukt. Een eerste kennismaking met de leerlingenraad is er geweest, een aantal collega’s heb ik begroet en het contact met u, ouders/verzorgers, laat nog op zich wachten.

Dit is de eerste nieuwsbrief waar mijn naam onder staat. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief heel regelmatig verschijnt. Met praktische informatie (zoals in dit nummer), met verslagen van bijzondere activiteiten of gebeurtenissen en met berichten die de toekomst van de school tot onderwerp hebben.

U zult uitzien naar een terugkeer naar een samenleving zonder corona. Dat geldt ook voor mij en alle andere mensen werkzaam op het Rembrandt College. We zien uit naar een normaal schoolleven, een gebouw vol met leerlingen. A.s. woensdag horen we of dat vanaf de start van het nieuwe schooljaar al mogelijk is. Ik hoop het van harte.

Ruud van Tergouw

rector

 

 Een toetsweek in tijden van corona

Vanaf vandaag zijn er, gelukkig, weer heel veel leerlingen in het schoolgebouw i.v.m. de toetsweek. Natuurlijk is het voor iedereen vreemd dat er looproutes zijn, dat de aula en de kluisjesruimte afgesloten zijn en dat er handen gewassen en tafels schoongemaakt moeten worden. Wat goed om te zien dat dit in het algemeen goed wordt opgepakt.

Maar.....het afstand houden van elkaar vinden onze leerlingen erg moeilijk En dan ook nog 1,5 meter! In een enkel geval maken ook leerlingen gebruik van by-passes of stappen ze over linten heen. Personeelsleden zullen leerlingen blijven aanspreken als blijkt dat ze de afspraken niet nakomen.

Verzoek aan de ouders/verzorgers ook thuis de afspraken met hun zoon/dochter te bespreken en ze er het belang van in te laten zien. Bijgevoegd is meer informatie te vinden over de toetsweek. Dit stuk is onlangs ook naar alle leerlingen gestuurd.

Alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.

Piet Ham

Teamleider ondersteunende diensten

 

Activiteitenweek


In de bijlage treft u meer informatie aan over de activiteitenweek.

Margret Bleyendaal

Teamleider exact & techniek, kunst & LO en vmbo-T

 

Plaatsing schooljaar 2020-2021


We hebben als school vastgesteld dat met het afstandsonderwijs en de cijfers die dat heeft opgeleverd, er geen sprake kan zijn van een reëel gewogen eindrapport. De overgangsnormen worden dit schooljaar dan ook niet gehanteerd.

Bespreking rondom plaatsing komend schooljaar vindt plaats op basis van cijfers (met name de cijfers uit de toetsweek) en de monitoring tijdens de lessen op afstand. Binnen de cijfers die er zijn onderscheiden we cijfers voor PTA toetsen (alleen voor de bovenbouw) en voortgangstoetsen:

-          Voor de PTA toetsen geldt dat deze cijfers de waarden hebben zoals beschreven in het PTA.

-          Voor de voortgangstoetsen geldt dat deze informatie opleveren hoe leerlingen zich ontwikkeld hebben en waar nog hiaten zijn.

Bij de leerlingbespreking op 13 juli is er geen sprake van directe besluitvorming. Uit deze besprekingen volgen adviezen van mentoren en vakdocenten. Deze worden bekrachtigd door de schoolleiding tot een voorgenomen besluit. Vanaf 14 juli 15.00 uur t/m 15 juli wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van dit voorgenomen besluit.

De voorlopige plaatsingsbrief die u in april jl. hebt ontvangen vormt de basis voor dit voorgenomen besluit. Bijstelling naar beneden is nadrukkelijk niet aan de orde, bijstelling naar boven is in principe mogelijk.

Wanneer u het niet eens bent met het voorgenomen besluit vragen wij u z.s.m., tot uiterlijk 17 juli 19:00 uur, per mail een gesprek aan te vragen met de teamleider. Graag in de mail vermelden via welk telefoonnummer u bereikbaar bent, de teamleider neemt dan contact met u op.

Teamleider Margret Bleyendaal, M.bleyendaal@Rembrandt-college.nl :

voor alle klassen leerjaar 1, T2 en T3

Teamleider Emilie van der Heijden, E.van.der.heijden@Rembrandt-college.nl :

                voor de klassen B2, V2, H3, V3, H4, V4 en V5

Indien na overleg besloten wordt af te wijken van het voorgenomen besluit, wordt dit inclusief de hierover gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Vanaf 18 juli zijn de voorlopige besluiten definitief te noemen.

Mede op basis van de resultaten van de toetsweek wordt per leerling vastgesteld of en zo ja welke hiaten er zijn bij de diverse vakken. Na inventarisatie zal op basis hiervan een ondersteuningsprogramma worden opgesteld dat direct na de zomervakantie start. Wanneer dit ondersteuningsprogramma niet het gewenste resultaat heeft, bestaat de mogelijkheid een leerling in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie alsnog over te plaatsen naar een ander, passender niveau en/of leerjaar. Voor deze mogelijkheid is landelijke specifieke wet- en regelgeving opgesteld, waarin ook is opgenomen dat deze terugplaatsing niet kan gelden voor leerlingen in de examenklassen. Uiteraard zullen wij hier zeer zorgvuldig mee omgaan.

In onderstaand overzicht staan de voor u belangrijke data nogmaals genoemd.

13 juli

Leerlingbesprekingen vakdocenten en mentoren.

14 juli tot 15:00 uur

Bekrachtiging door schoolleiding.

14 juli vanaf 15:00 uur en 15 juli

Leerlingen worden geïnformeerd over de voorlopige plaatsingsbesluiten.

t/m 17 juli 19:00 uur

Ouders kunnen een (telefonisch) heroverwegingsgesprek met de teamleider aanvragen.

18 juli

De voorlopige plaatsingsbesluiten worden definitief.

De administratie verzendt de plaatsingsbrieven.

 

Ik wens alle leerlingen een goede afronding van het schooljaar.

Margret Bleyendaal & Emilie van der Heijden

Teamleiders