Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 28 augustus 2020

3 september 2020

 Beste ouders/verzorgers,

Na een lange en warme zomer maakt iedereen zich binnen het Rembrandt College weer op voor de start van het schooljaar.

In de afgelopen dagen is de school druk bezig geweest met het treffen van allerlei voorbereidingen die een goede en verantwoorde start van het schooljaar mogelijk moeten maken. Ik zet voor u een aantal zaken op een rij. Allereerst de maatregelen die een verspreiding binnen school van het COVID 19 virus moeten minimaliseren. Verder treft u in deze brief het programma aan van de eerste week. U heeft dat eind vorig schooljaar al gekregen, maar in dat overzicht is een wijziging en een aanvulling gekomen voor de nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders/verzorgers. Tenslotte attendeer ik u op de mogelijkheid dat u mails krijgt die afkomstig lijken te zijn van het Rembrandt College, maar die  een andere afzender kennen.

Coronamaatregelen - Ventilatie

Een installatiebureau heeft de opdracht gekregen om de mechanische ventilatie binnen het gebouw aan te passen. Vanaf heden wordt alleen verse buitenlucht maximaal aangezogen en gecirculeerd. Van recirculatie in het kader van warmtewinning is dus geen sprake meer. We nemen de hogere energielasten die daarmee gepaard gaan voor lief. We zijn bezig om een structurele oplossing te realiseren voor het ventilatiesysteem.

De natuurlijke ventilatie wordt ook gemaximaliseerd. Alle deuren en ramen van lokalen en andere onderwijsruimten staan de gehele dag open, dus ook tijdens pauzes. Daar waar ramen maar heel beperkt open kunnen, monteren we, indien mogelijk, grotere uitzetijzers. Dat kan betekenen dat het op sommige dagen kouder wordt in de ruimten dan gewenst. Ik verwacht dat aangepaste kleding (een extra trui, of zelfs jas) dat probleem de komende weken zal oplossen.

Coronamaatregelen - Looproutes

Het gebouw heeft duidelijke looproutes die met stickers, lijnen en afzettingen gemarkeerd zijn. Vaak gaat het om eenrichtingsverkeer en dat houdt in dat niet altijd de kortste route gelopen kan worden. Het centrale trappenhuis is voor de leerlingen, het trappenhuis aan de kant van het treinstation wordt alleen door medewerkers gebruikt. Sommige ruimte zijn niet voor leerlingen toegankelijk. De kantine en de keuken zijn wel voor hen open, maar ook daar gelden looproutes.

Zoals u wellicht weet hoeven leerlingen volgens de RIVM richtlijnen onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden, maar dient die ruimte wel tussen leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling gehanteerd te worden.

In de lokalen zijn markeringen op de vloer aangebracht die een afstand van anderhalve meter tussen de docent achter het bureau en  de leerlingen mogelijk maken. Op elk bureau is ook een verplaatsbaar plexiglas scherm aanwezig dat gezet wordt tussen het bureau en de voorste leerlingentafels. 

De tafels en stoelen voor de leerlingen staan in principe in een toets opstelling (dus niet tegen elkaar maar gescheiden). Deze basisopstelling kan wijzigen als de lessituatie, op initiatief van de docent,  daarom vraagt.

Coronamaatregelen - Mondkapjes

De RIVM richtlijnen waren en zijn leidend voor ons coronabeleid. Ook voor het gebruik van mondkapjes. Die zijn niet verplicht, het staat leerlingen en medewerkers vrij om ze wel te gebruiken. Die niet-verplichting kent één uitzondering.  Er zijn natuurlijk onderwijssituaties waarin het niet goed mogelijk is om de anderhalvemetermaatregel te hanteren. Te denken valt aan praktijklessen zoals beeldende vorming, muziek of vakken waarin practica gegeven worden (bijvoorbeeld scheikunde). In die lessen is het dragen van mondkapjes op aangeven van de docent voor leerlingen en docent wel verplicht. De leerlingen dienen zelf voor mondkapjes te zorgen. Indien een leerling geen mondkapje bij zich heeft, kan hij er een kopen bij de receptie.

Coronamaatregelen - Terugkomst vanuit het buitenland

Leerlingen die recentelijk vanuit een oranje (vakantie)gebied naar Nederland zijn teruggekeerd dienen tien dagen in zelfquarantaine te gaan. Ik verzoek u te melden aan school als dat geldt voor uw kind(eren), waardoor hij/zij een aantal dagen niet op school aanwezig kan/kunnen zijn. Zo’n situatie past binnen de naleving van de leerplichtwet. Leerlingen in zelfquarantaine worden via Magister en/of It’s Learning voorzien van schoolwerk, dat ze thuis kunnen maken.

Coronamaatregelen - Rooster

Het lesrooster dat de leerlingen vanaf gisteren via Magister kunnen inzien is of wordt op een aantal onderdelen aangepast op de corona situatie. Voor kwetsbare medewerkers of zij die anderszins tot een risicogroep behoren wordt maatwerk geleverd en dat kan consequenties hebben voor het rooster (het lokalengebruik, het splitsen van groepen e.d.).

Ik reken op uw begrip voor de genomen maatregelen en medewerking bij de strikte handhaving daarvan. Ik hoop dat u een bijdrage kunt leveren door uw kin(eren) duidelijk te maken dat een goede naleving van deze maatregelen van belang is voor een in alle opzichten veilige onderwijssituatie voor alle betrokkenen. Leerlingen die zich herhaaldelijk of structureel niet aan de maatregelen wensen te houden, moeten we helaas naar huis sturen.

De start van het schooljaar

Onderstaand overzicht heeft u eind vorig schooljaar gekregen. Het geplande brugklaskamp op een locatie buiten school zal niet doorgaan. We konden het kamp bij nader inzien niet organiseren in overeenstemming met de RIVM richtlijnen. Er zal een alternatief programma zijn in en rond de school, waarmee we de oorspronkelijke doelstelling, namelijk kennismaken, op een veilige manier kunnen halen.

Op dinsdag 1 september is er een kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van nieuwe brugklassers. Ondanks de huidige corona-situatie, kan deze avond gelukkig doorgaan. Ook bij deze avond volgen wij weer alle richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat wij u vragen rekening te houden met een aantal spelregels.

-          De kennismakingsavond start om 19.30 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om niet te vroeg te komen en om bij aankomst direct door te lopen naar de gymzaal. Op die manier voorkomen we situaties waarbij het lastig wordt de anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

-          Wanneer uw zoon/dochter dyslexie heeft, verwachten wij u een half uur eerder op school. Tussen 19.00 – 19.30 uur krijgt dan u meer informatie over de dyslexiebegeleiding op het Rembrandt College.

-          Wij vragen u om slechts één ouder/verzorger deel te laten nemen aan de kennismakingsavond. Zo beperken we het aantal bezoekers waardoor er voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. De presentatie die de mentor geeft, wordt na afloop naar u gemaild.  

-          Aangezien wij meer dan honderd ouders verwachten, is het voor elke bezoeker verplicht voorafgaand een corona-check te doen. Via de link https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers treft u vijf vragen aan. Indien u één of meerdere vragen met ‘Ja’ beantwoordt, kunt u helaas niet deelnemen aan de ouderavond. U maakt dan op een later moment individueel kennis met de mentor.

 

M

31-8

 

 • Alle leerjaren starten met een introductieprogramma of mentorles. Er zijn geen reguliere lessen.
 • 10.35 uur   Introductieprogramma  B1/V1/H4/V4
 • 10.35 uur   Mentorles leerjaar 2
 • 11.20 uur   Mentorles leerjaar 3
 • 12.05 uur   Mentorles T4, leerjaar 5 en leerjaar 6
 • Schoolfotograaf volgens schema

 

 

D

1-9

 

 • Vervolg introductieprogramma en stewardtraining B1/V1
 • Eerste lesdag overige leerjaren
 • 19.00 Voorlichting dyslexie leerjaar 1
 • 19.30 Kennismakingsavond leerjaar 1

 

W

2-9

 

 • Lesdag

 

D

3-9

 

 • Lesdag

 

 

V

4-9

 

 • Lesdag

 

Mails die afkomstig lijken te zijn vanuit het Rembrandt College, maar dat niet zijn. 

We hebben geconstateerd dat er de afgelopen tijd veel mails verstuurd zijn waarvan de afzender u wilt laten geloven dat deze van het Rembrandt College afkomstig zijn.

Deze mails bevatten één of meerdere “geïnfecteerde” bijlagen. Bij het openen hiervan loopt u het risico dat uw computer besmet raakt.

Hoe herkent u dit soort mailtjes?

In het laatste gedeelte van de afzender staat bijna altijd de werkelijke afzender (geel gemarkeerd in onderstaand voorbeeld).

From:

Pieter Jansen <P.Jansen@rembrandt-college.nl> <admina@afrihost.co.za>

Sent on:

Saturday, August 22, 2020 9:08:16 AM

To:

Lotte Verkerk <009231@rembrandt-college.nl>

Subject:

Lotte Verkerk

Attachments:

LE3075616964YK.doc (234.38 KB)

 

 

Thank you for your help. Please see the attached.

Pieter Jansen

 

Mocht u mailtjes ontvangen waarvan de werkelijke afzender u niet bekend voorkomt of als deze zoals hierboven afwijken van de naam ervoor, verwijdert u ze dan.

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector