Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 6 november 2020

6 november 2020

Bestuurlijke verzelfstandiging van het Rembrandt College

Precies een jaar geleden was er op Het Rembrandt College een informatieavond over de verzelfstandiging van de school. Ook via nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over deze voorgenomen bestuurlijke wijziging. Op dit moment is de gemeente Veenendaal het bestuur (het bevoegd gezag) van het Rembrandt College. De situatie, dat een gemeente ook het bestuur is van een school, is letterlijk uniek geworden in Nederland. In het voortgezet onderwijs is het Rembrandt College de laatste school in Nederland die een gemeente nog als bevoegd gezag kent. Door de veranderende rol van de lokale overheid is het ook niet meer wenselijk om als gemeente naast lokale bestuurder ook het bestuur te zijn van een school voor voortgezet onderwijs.

Daarom is de gemeente Veenendaal in nauw overleg met de directie van de school én de medezeggenschapsraad gestart met het onderzoek naar mogelijkheden om het Rembrandt College bestuurlijk te verzelfstandigen. Hieruit is naar voren gekomen dat de school het beste kan verzelfstandigen in een stichting met een zogenoemd ‘raad van toezichtmodel’. In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad het besluit genomen om verder te gaan met de voorbereidingen, die moeten leiden tot een definitief besluit.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen zover gevorderd dat in december aan de gemeenteraad wordt gevraagd om per 1 januari 2021 het bestuur over te dragen aan de nieuw op te richten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV). Ook aan de medezeggenschapsraad van het Rembrandt College is de voorgenomen verzelfstandiging ter instemming voorgelegd.

 

Voor u als ouder wijzigt er niets wezenlijks. De school blijft in de gemeente Veenendaal als openbare school voor voortgezet onderwijs. Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch verandert er door de verzelfstandiging niets. Per 1 januari 2021 wordt de school bestuurd door het nieuwe stichtingsbestuur, met ondergetekende als rector/bestuurder. Een bestuur dat werkt aan de ontwikkeling van de school in combinatie met een Raad van Toezicht die toeziet op de kwaliteit en de belangen van de school goed kan behartigen.


Eén onderdeel van de voorbereidingen is het melden aan en raadplegen van u als ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. Met dit bericht nodigen wij u uit uw reactie te geven, als u dat wenst, op de voorgenomen bestuurlijke verzelfstandiging. U kunt deze reactie tot en met vrijdag 13 november a.s. mailen naar r.van.tergouw@rembrandt-college.nl . De reacties worden meegenomen in de definitieve besluitvorming.

 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector