Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 19 december 2020

4 januari 2021

Verzelfstandiging Rembrandt College

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten om het Rembrandt College per 1 januari 2021 bestuurlijk te verzelfstandigen naar een stichting met een Raad van Toezicht. Dat betekent dat per 1 januari 2021 de schoolbestuurlijke taken door de gemeente zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal. Ook heeft de gemeenteraad vijf leden van de Raad van Toezicht benoemd.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de school bestuurd door het nieuwe stichtingsbestuur, met ondergetekende als rector/bestuurder en een Raad van Toezicht die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en de belangen van de school goed kan behartigen. De vijf leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure, waarin leden van de medezeggenschapsraad (personeelsleden en ouders) namens het Rembrandt College een belangrijke stem hadden.

Zoals ik al eerder berichtte, wijzigt er voor u als ouders niets wezenlijks. De school blijft in de gemeente Veenendaal als openbare school voor voortgezet onderwijs. Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch verandert er door de verzelfstandiging niets.

Nogmaals: de RC Awards

Vorige week kon ik trots melden dat de speciale editie van de RC Awards een succes was. In de lijst met namen van de leerlingen en collega’s die ik bedankte voor hun bijdrage ontbrak één naam. Daarom nogmaals het laatste deel van bericht van vorige week.

Een hartverwarmend spektakel en een lichtpunt in deze donkere dagen voor kerst. Goed gedaan Femke, Romy, Merel, Fee, Dyanne, Sem, Pixie, Laura, Jolene, Charlotte, Rechi, Kyra, Silke, Lisa, Romy, Floor, Mirthe, Julia en onze collega’s Anne, Fieke, Boudewijn en Wing Hee. De opname van de avond is terug te zien op  https://youtu.be/fifOgYks_w8).

Mogelijke overplaatsing en herkansingen

Enige tijd geleden noemden we in de nieuwsbrief:

Aangezien er aan het einde van vorig schooljaar geen sprake kon zijn van een gewogen eindrapport hebben meer leerlingen dan anders de ruimte gekregen om door te stromen. De periode december tot medio februari staat in het teken van de heroverweging of de leerlingen op de goede plaats zitten. Daarvoor zijn de volgende kaders vastgesteld:

  • Gedurende deze maanden vindt zorgvuldige monitoring plaats, deze monitoring is niet alleen cijfermatig.
  • Eventuele overplaatsing wordt overwogen als de ontwikkeling van de leerling volledig stagneert en/of het welzijn in gedrang komt.
  • De noodzaak tot overplaatsing wordt per leerling bepaald, er is geen gemeenschappelijk moment.
  • Het traject is altijd maatwerk en een zorgvuldig samenspel tussen school, leerling en ouders.
  • De mentor is de spil in dit traject.

Nadrukkelijk willen we noemen dat een besluit tot overplaatsing altijd in overleg met ouders, leerling en school tot stand komt. Aangezien we merken dat hierover onrust bestaat, hopen we die hiermee te kunnen reduceren.  

Daarnaast bereikten ons regelmatig verzoeken voor herkansingen van toetsen waarvan de resultaten helaas tegen waren gevallen. Wij zijn van mening dat die mogelijkheid overwogen kan worden, maar dat dat per toets zorgvuldig bekeken moet worden.

Nu we in een tweede Lock down situatie verkeren zijn we ons opnieuw aan het beraden hoe we hier gezamenlijk vorm aan kunnen geven. Na de kerstvakantie hoort u hier meer over.

Een stil gebouw

Terwijl er nog maar enkele medewerkers en leerlingen in het gebouw zijn en het stil is, tik ik deze tekst. Zo vlak voor de vakantie moet het ook stil in het gebouw zijn, maar dat was de afgelopen dagen al het geval. Met alleen examenleerlingen in de lokalen en in de kantine vul je de school niet. De leegte is een kenmerkend slot van een jaar dat wel heel bijzonder en zelfs historisch genoemd mag worden. En dat geldt misschien ook wel voor de kerstvakantie en de feestdagen die aanstaande zijn.

Namens alle docenten en het onderwijs ondersteunend personeel wens ik alle leerlingen en u, ouders, mooie, zinvolle, ontspannen, vreugdevolle en gezellige dagen toe, ondanks de beperkingen die er zijn. En natuurlijk een gezond en goed begin van 2021, een jaar dat hopelijk heel anders zal verlopen dan 2020.

Ruud van Tergouw

Rector