Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 25 januari 2021

27 januari 2021

Leerlingenraad

Periodiek spreek ik met de leerlingen uit de leerlingenraad van het Rembrandt College. Ik heb het dan over kwesties die voor hen relevant of belangrijk zijn of waar ze iets over te zeggen hebben, zoals de planning van de PTA’s. Soms zijn het onderwerpen die ze zelf aandragen.

Afgelopen vrijdagmiddag had ik mijn derde gesprek met de leerlingenraad dit schooljaar. Dat gesprek ging over het aan te passen leerlingenstatuut, over het afval op school en - zoals was te verwachten - over de coronamaatregelen op school en wat die betekenden voor de lespraktijk.

De onderwerpen die aan de orde kwamen, de manier waarop de leerlingen spraken, alles maakte mij eens te meer duidelijk dat de huidige leerlingenraad van het Rembrandt College fantastisch is. In al die jaren dat ik nu schoolleider ben heb ik nog nooit zo’n aardige, constructieve en reële leerlingenraad meegemaakt. Dat heb ik de leerlingen ook gezegd. Om te illustreren hoe constructief de leerlingen zijn, noem ik wat zaken die in het gesprek naar voren kwamen. Ze hebben begrip voor de coronasituatie op school en de maatregelen die we (moeten) treffen. Ze zijn eigenlijk wel tevreden over hoe docenten vorm en inhoud geven aan hun online-lessen, die veel beter zijn dan in eerste periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar. Ze zien en waarderen dat docenten proberen hun lessen aantrekkelijker te maken door nieuwe technieken zoals Lesson Up te gebruiken. Ze weten ook wel dat niet alle leerlingen de juiste werkhouding etaleren en geven ons een tip om ervoor te zorgen dat leerlingen hun camera tijdens de online lessen aanzetten.

Natuurlijk zijn er ook kritische noten te kraken. Ze vragen zich af waarom docenten zoveel platforms gebruiken om te communiceren over het huiswerk (Magister, It’s Learning en outlook) en of dat niet eenduidiger kan. En ze maken ze zich ook zorgen over de toetsen die voor een deel niet door kunnen gaan. Voor hen en voor u, als u vragen heeft over dat onderwerp, hebben de teamleiders onderstaande tekst geschreven.

Hoe gaat het nu met de toetsen tijdens de online lessen?

Hoezeer we het ook anders willen, we kunnen alleen de kwetsbare (zorg)leerlingen en de leerlingen die in de (voor)examenklassen zitten naar school laten komen voor toetsen. De andere leerlingen zijn aangewezen op formatieve toetsen, online toetsen of andere vormen van beoordeling. De huidige situatie duur tenminste tot 8 februari a.s. Wat er daarna gebeurt is nog niet bekend. Bij de teamleiders komen er o.a. van ouders verschillende vragen over wat we doen met toetsen die niet doorgaan of niet ingehaald kunnen worden. Daar is het volgende over afgesproken. 

Toetsen inhalen onderbouw

Er kunnen geen toetsen op school worden ingehaald omdat de maatregelen dat niet toestaan. Docenten zullen zo veel mogelijk inhaalwerk of nog te toetsen werk formatief toetsen. Dus geen cijfer maar wel feedback, zodat leerling en docent weten hoe de leerling ervoor staat. Dan kan er advies gegeven worden over de voortgang in het leren en wat nodig is om bij te spijkeren. Het is ook mogelijk dat er een digitale toets wel meetelt als cijfer in Magister. Docenten maken daar onderling afspraken over. Er zijn ook andere vormen van toetsen, bijvoorbeeld een portfolio of werkstuk dat ingeleverd wordt en beoordeeld kan worden. We overwegen om in de derde toets-week van de bovenbouw (april) ook toetsen af te nemen in de onderbouw. We kunnen daar op termijn een beslissing over nemen als de coronamaatregelen dat toestaan. Over de wijze waarop we de overgangsnormen wel of niet gaan hanteren komen we nog terug als er meer duidelijkheid is over de duur van de lessen op afstand.

Toetsen inhalen voorexamenklassen en examenklassen

Hier maken we onderscheid tussen examendossiertoetsen en voortgangstoetsen. De examendossiertoetsen mogen we laten afnemen op school. In overleg met de examensecretarissen kijken wie nog wat moet inhalen en hoe we dat gaan regelen. Voor de voortgangstoetsen geldt ook dat deze formatief afgenomen kunnen worden. Digitale toetsen kunnen ook becijferd worden en genoteerd worden in Magister. Zodra de school open is willen we de mogelijkheid benutten om op dinsdagmiddagen grote groepen leerlingen toetsen te laten maken.

Rooster tweede semester

Vandaag, maandag 25 januari, is de eerste dag van het nieuwe semesterrooster, dat vorige week ingelezen werd in Magister. Om het rooster compacter te maken (d.w.z. met in totaal minder tussenuren voor leerlingen) zijn er een paar wijzigingen aangebracht in de clustering van de vakken. Voor sommige leerlingen hebben deze wijzigingen gevolgen. Een aantal leerlingen van havo 4 en vwo 5 zal in een andere groepssamenstelling lessen krijgen. Deze leerlingen zijn daarover per mail geïnformeerd.

Het vak Meesterwerken

Leerlingen van B1f en B2e zien het vak Meesterwerken op het rooster staan. In maart en april zullen deze klassen aan het project Meesterwerken meedoen. Over wat het precies inhoudt wordt u nog nader geïnformeerd. Kleine tip van de sluier…… onderwijs 2.0 met veel eigen inbreng van de leerling. 

Yvonne Admiraal en Margret Bleyendaal, teamleiders