Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Brief ouders 3 maart 2021

3 maart 2021

Aan al onze leerlingen en hun en ouders/verzorgers

Veenendaal, 3 maart 2021

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Afgelopen vrijdag is er aan jullie/u een schrijven verstuurd met daarin informatie over hoe het onderwijs vanaf a.s. donderdag vorm krijgt, nu alle leerlingen gelukkig weer minimaal één dag per week naar school kunnen gaan. De ingangsdatum was bewust gekozen, omdat het ons tijd geeft e.e.a. de bespreken binnen school (o.a. met leden van de medezeggenschapsraad) en zaken te organiseren met inachtneming van een aantal bestaande én nieuwe regels en adviezen, zo blijkt uit de laatste versie van het Protocol Onderwijs tijdens Corona.

Vorige week zagen we een lokalentekort aankomen als alle examenleerlingen fysiek onderwijs zouden volgen en de andere leerlingen dat zouden doen in halve groepen. Bovendien zou het heel erg druk worden in het gebouw. Toen is de voorlopige beslissing genomen om ook de examengroepen in tweeën te splitsen, wetende dat dat een vervelende maatregel is.  Het les- en toetsprogramma als voorbereiding op het examen kan in de knel komen als niet de hele examengroep op school aanwezig zou zijn.

Welke beslissing je ook neemt, het blijft een afweging van zaken die elkaar in de weg zitten. Je wilt leerlingen zoveel mogelijk naar school laten komen om hun sociale ontwikkeling niet verder te hinderen. Je wilt onderwijs kunnen geven op een veilige en goed te organiseren manier. En je wilt tegemoet komen aan de terechte wens om juist de examenleerlingen allemaal op school te hebben (ook als je voor een groep in een aantal gevallen daar meer dan één lokaal voor moet gebruiken).

We hebben een nieuwe afweging gemaakt en besloten een opzet binnen het huidige rooster te kiezen die alle belangen zo goed mogelijk dient. Die opzet heeft de volgende onderdelen.

  1. Alle examenleerlingen blijven fysiek naar school komen. A.s. donderdag krijgen ze dus geen les in halve groepen. Door de LO zalen in te richten en te gebruiken als leslokalen (waar hele groepen op gepaste afstand van elkaar les krijgen), zijn er meer leslokalen beschikbaar.  De examengroepen van mavo-4  en in een aantal gevallen havo-5 kunnen daar terecht en de voorbereiding op het examen wordt niet gehinderd. De extra ondersteuning die geregeld is voor de examenklassen via externe docenten kan doorgang vinden. Omdat het kleine groepen zijn, die op woensdagmiddag (vanaf het 7e lesuur) en donderdagmiddag (vanaf het 6e lesuur) les krijgen, kan dat deels ook in de reguliere lokalen.
  2. We volgen het advies van de GGD om voor een langere periode koppels van twee leerlingen te maken. De leerlingen binnen zo’n koppel hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, waardoor er meer leerlingen in een leslokaal passen. Koppelvorming doen we alleen in vwo-6. Dat zijn relatief kleine groepen en met koppels kunnen alle leerlingen tegelijk fysiek onderwijs volgen, zonder gebruik te hoeven maken van extra lokalen. Aan leerlingen is gevraagd om die koppels te maken op basis van hun rooster. Ze zitten naast elkaar in alle lessen die ze gezamenlijk volgen. Als het koppel bij een bepaald  vak verbroken wordt en er dan meer dan 15 leerlingen in een lokaal geplaatst dreigen te worden, blijven de 16e en 17e leerling buiten het lokaal en volgen ze de les op de gang. Koppels vormen doen we bewust niet in de andere klassen en groepen. Dat zou het aantal leerlingen in de school te groot maken, waardoor de veiligheid in het gedrang komt. Voor de zorgleerlingen die de afgelopen tijd op school waren, blijft dat ook zo. Als ze in de groep zitten die gedurende vijf dagen online lessen volgt, doen ze dat op school in het studiecentrum. Alle leerlingen die huiswerkondersteuning volgen en die op ‘hun’ dagen op school zijn, hebben fysiek huiswerkondersteuning op de dinsdag- en donderdagmiddag in de bekende lokalen.
  3. We huren een grote tent, die fungeert als tweede aula. De tent is waterdicht, wordt verwarmd en zal geplaatst worden bij de nooduitgang onderaan het trappenhuis aan de stationszijde. Daardoor wordt de drukte in de pauze verspreid. De leerlingen uit klas 1 en 2 pauzeren in de tent, de overige leerlingen doen dat in de normale kantine. Bovendien kunnen we zo de leerlingstromen beter beheersen, want de route tussen de tent en de lokalen gaat via het glazen trappenhuis.
  4. De leerlingstromen tijdens de leswisselingen verlopen volgens een bepaald stramien. Bij het belsignaal dat het einde van een les markeert staan de onderbouwleerlingen meteen op en begeven zich naar het volgende lokaal. Als dat lokaal leeg is, gaan ze naar binnen. Zo niet, dan blijven ze op gepaste afstand van elkaar en de ingang staan. De bovenbouwleerlingen verplaatsen zich pas na enkele minuten en doen dat op aangeven van de docent. Deze gescheiden verplaatsing neemt meer dan vijf minuten in beslag, waardoor de les van kortere duur zal zijn.
  5. Aan de mentoren in leerjaar 1 en 2 is gevraagd hun mentorklas in een A groep en B groep te verdelen. Dat gebeurt op pedagogische gronden of op basis van andere overwegingen (o.a. woonplaats). Voor de andere klassen is die verdeling gemaakt door de roostermaker. Door de clusterindeling is het theoretisch mogelijk dat een leerling het ene lesuur in het lokaal hoor te zitten en het volgende uur thuis achter de PC. Door de groepsverdelingen uit te kienen, vermijd je deze situatie. Nadeel is wel dat de verdeling niet altijd een halvering van het aantal leerlingen oplevert. Alle leerlingen krijgen vandaag te horen in welke groep (A of B) ze zitten.
  6. De anderhalvemetermaatregel en de plicht om mondkapjes te dragen zullen strikt gehandhaafd worden. We huren ook extra surveillanten in om leerlingen te attenderen op het naleven van de regels. Leerlingen die zich herhaaldelijk niet wensen te conformeren aan de regels, zullen naar huis gestuurd worden om daar de lessen te volgen.
  7. De lessen in het kader van de pilot Meesterwerken worden aan de helft van het oorspronkelijke aantal leerlingen gegeven: alleen de leerlingen uit B2d doen mee. De i-uren starten volgende week, waarbij de groepssamenstelling aangepast is op de verdeling in A en B leerlingen. 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder