Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 19 april 2021

19 april 2021

Zelftesten in het onderwijs

In de laatste nieuwbrief heb ik u op de hoogte gebracht van het feit dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van zelftesten. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. U zult het waarschijnlijk via de media al vernomen hebben: vanaf vandaag ontvangen scholen de zelftesten. Voorafgaand aan het eventuele testen dienen scholen een aantal praktische zaken te regelen. Zo zal aan ouders (en aan de leerlingen van 16 jaar en ouder) toestemming gevraagd moeten worden, een medewerker zal scholing ontvangen om het zelftesten te begeleiden etc. In de praktijk vindt het daadwerkelijke testen pas na de meivakantie plaats, ook omdat onze  leerlingen er a.s. dinsdag en vrijdag niet zijn (zie daarvoor de tekst onder ‘leerlingbesprekingen’).

Het eventuele gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op school, zoals: handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen op het coronavirus. Dit gaat op twee manieren:

Risicogericht testen kan worden ingezet bij medewerkers (leraren, onderwijsondersteunend personeel, overig ondersteunend personeel) en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is.

Preventief testen kan worden ingezet voor het onderwijspersoneel (leraren en onderwijsondersteunend personeel). Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Als een leerling of medewerker klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, volgt geen zelftest maar is het verzoek aan hem of haar zich te laten testen bij de GGD. Dat geldt ook als een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek naar voren is gekomen als nauw contact.

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het volste recht om deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs, van werk of andere negatieve gevolgen hebben. Het staat iedereen dus vrij om niet deel te nemen aan welke preventieve of risicogerichte test dan ook, of dat nu om praktische of principiële redenen is.

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de zelftesten is toestemming. Bij leerlingen tot 16 jaar is expliciete toestemming van een ouder/verzorger een vereiste. Schriftelijke/digitale toestemming van één ouder is hierbij voldoende. Bij leerlingen van 16 jaar en ouder is geen toestemming van ouders/verzorgers nodig. Zij besluiten zelf of ze de zelftest willen doen. Het Rembrandt College legt de toestemming vast via Magister. In dit programma zit een functionaliteit voor het ophalen van toestemming. Als Magister vanaf dinsdagochtend 20 april a.s. wordt geopend via de PC of  de app, dan krijgt u /krijgen jullie een pop up over dit onderwerp en kan de keuze kenbaar gemaakt worden.

Het gebruik van zelftesten is vorige week met de medezeggenschapsraad (MR) besproken. De MR heeft ingestemd met het risicogerichte gebruik van de zelftesten, met dien verstande dat de school leerlingen en medewerkers in de gelegenheid stelt op gebruik te maken van zelftesten op strikt vrijwillige basis. Medewerkers, leerlingen en ouders hebben te allen tijde een vrije keus, die geen enkele invloed heeft op het (recht van) onderwijs.

Leerlingbesprekingen: een extra dag op 23 april a.s.

U zult wellicht ook van een ander actueel onderwerp gehoord hebben: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat opgezet wordt om gericht te kunnen werken aan de coronagerelateerde vertragingen. In dat kader is het belangrijk om goed te weten waar leerlingen nu staan: welke vertragingen en problemen er bij hen zijn. Elke school wordt geacht een zogenaamde 'schoolscan' uit te voeren in de maand april. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Op basis daarvan worden beredeneerde en onderbouwde keuzes gemaakt voor passende interventies/maatregelen. De analyse richt zich niet alleen op de leerontwikkeling, maar ook op de sociale ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen.

De scan geldt voor alle leerlingen en is bedoeld om te bepalen wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke externe expertise nodig is. Het Rembrandt College vindt het belangrijk om voor de schoolscan gebruik te maken van de reeds aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (bijvoorbeeld de gegevens uit het leerlingvolgsysteem) en wil aansluiten bij de reeds geplande reguliere leerlingbespreking op dinsdag 20 april a.s. (de hele dag, de leerlingen zijn die dag vrij).

De prognose- en plaatsingsvergaderingen die op dinsdag 20 april zouden plaatsvinden krijgen een bredere scope. We kijken op leerling- en schoolniveau naar de problemen en behoeften die er bij leerlingen zijn op het gebied van leerontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. We vragen secties na te denken over wat secties en/of individueel leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Beide onderdelen kosten meer tijd dan nu gepland is. Daarom wordt ook vrijdag 23 april ingeruimd voor deze onderdelen van de schoolscan en zijn alle leerlingen die dag vrij. Vrijdag 23 april is de laatste dag vóór de meivakantie. Normaliter is dat niet de meeste effectieve lesdag van het jaar.  We hebben bewust niet gekozen voor (extra) vergaderdagen na de meivakantie. Dat zou de examenvoorbereiding voor de examenleerlingen te veel verstoren.