Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 19 mei 2021

19 mei 2021

Prijsvraag

De Rotaryclub Veenendaal heeft een ludieke prijsvraag opgezet voor de eerste brugklassers van alle scholen in Veenendaal. Het thema van de actie is ‘verbinding en kennismaking’.

Omdat de brugklassers dit jaar de overstap naar een nieuwe school hebben gemaakt en dus opnieuw kennis moesten maken (in een wel heel bijzonder jaar) heeft de Rotaryclub gekozen voor deze groep leerlingen. Uw zoon/dochter krijgt van de mentor een flyer mee naar huis met meer informatie.

Vanzelfsprekend is deelname kosteloos en geheel vrijwillig.

Een nieuwe wet m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs op het Rembrandt College is veel meer dan het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte curriculum. We maken ons sterk voor verdieping en verbreding van het onderwijs door middel van introductiedagen, werkweken, culturele activiteiten, (meerdaagse) excursies en extra aanbod in en rond de vaklessen. Een andere cultuur ervaren biedt veel meer dan erover te lezen. Met leeftijdsgenoten in een ander setting, buiten het klaslokaal, samenwerken of kennismaken met nieuwe situaties heeft ook een meerwaarde.

Dergelijke en andere activiteiten dragen bij aan wat de school belangrijk vindt: een brede intellectuele, maar ook sociale en creatieve vorming van onze leerlingen. 

Om de (extra) activiteiten te kunnen organiseren die daaraan bijdragen vragen we per schooljaar aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage. Wij hebben de ervaring dat u, ouders/verzorgers van onze leerlingen, het belang van deze (extra) activiteiten voor onze leerlingen erkent en waardevol acht en dat u deze activiteiten met uw vrijwillige bijdrage wilt ondersteunen. Deze bijdrage is noodzakelijk, want een school ontvangt daarvoor geen bekostiging vanuit de overheid.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige bijdrage voor de activiteiten om welke reden dan ook niet betaalden – wat overigens zelden het geval bleek – zorgde de school voor een kosteloos alternatief voor de leerling. 

Met ingang van 1 augustus 2021 gaat er iets veranderen in deze gang van zaken als gevolg van een wijziging in de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. Kern van de wijziging is, dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage niet betalen. Het gaat dan uiteraard om activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, zoals introductiedagen, excursies, taalreizen en uitwisselingen. Als ouders/verzorgers vanaf 1 augustus a.s. besluiten de vrijwillige bijdrage niet te betalen, behoudt de leerling toch recht op deelname. De school mag niet meer voorzien in een kosteloos alternatief. 

Ook al verwacht de minister dat ouders/verzorgers het belang van deze extra activiteiten inzien en dus de vrijwillige ouderbijdrage in de toekomst willen blijven betalen, de wetswijziging heeft als gevolg dat de financiële risico’s bij de school terecht komen. Dit vinden wij niet verantwoord. Immers, zoals gezegd, een school ontvangt voor deze activiteiten geen bekostiging vanuit de overheid. 

Vandaar dat wij u in deze nieuwsbrief voorleggen hoe wij vanaf het nieuwe schooljaar willen handelen conform de nieuwe wetgeving. Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat alle leerlingen deel moeten kunnen nemen aan de activiteiten die de school organiseert in het belang van de verdieping en verbreding van het onderwijs. Wij staan ook achter het uitgangspunt dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. 

Tegelijk menen wij, dat wij als school ons moeten kunnen voorbereiden op de vraag of er voldoende vrijwillige bijdragen zullen zijn van ouders/verzorgers om deze activiteiten te kunnen financieren. Als er onverhoopt een ontoereikende financiering ontstaat omdat te weinig ouders/verzorgers een betalingsovereenkomst accorderen, wordt de activiteit niet georganiseerd. 

U bent van ons gewend dat wij u in ieder schooljaar een overzicht voor uw zoon of dochter voorleggen. In dit overzicht beschrijven wij de activiteiten van het betreffende schooljaar met daarbij de kosten en het bedrag dat we van u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om de activiteiten te kunnen organiseren.

In het overzicht kunt u aangeven of u voor een bepaalde activiteit wilt betalen, door op een venster te klikken. Bij instemming wordt u geleid naar een betalingsovereenkomst waarin staat dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. 

U kunt dus in vrijheid beslissen over de vraag of u de overeenkomst wel of niet met ons wil sluiten. Indien u de overeenkomst met ons wilt sluiten, ondertekent u de overeenkomst. Op basis van alle overeenkomsten die wij retour hebben ontvangen, kunnen wij bepalen of er voldoende financiële bijdragen zijn om de activiteit voor de leerlingen te organiseren. Een getekende overeenkomst houdt (bij voldoende aanmeldingen voor een bepaalde activiteit) wel een verplichting tot betaling in. 

Wij hopen en verwachten dat deze opzet geen veranderingen zal aanbrengen in ons aanbod aan extra activiteiten en zeker geen verschraling inhoudt. We overwegen om de bijdragen die ouders kunnen leveren aan het solidariteitsfonds iets te verhogen, waardoor de beslissing om een activiteit door te laten gaan iets makkelijker gemaakt kan worden. 

Deze opzet wordt op 8 juni a.s. aan de MR ter instemming voorgelegd. Uiteraard zullen wij ons ook houden aan het instemmingsrecht van de oudergeleding van de MR op het aanbod van extra activiteiten. Dit brengt met zich mee, dat wij net zoals in voorgaande jaren een plan zullen opstellen met daarin de extra activiteiten die we buiten het verplichte programma zouden willen aanbieden. Dat gebeurt in het begin van het nieuwe schooljaar. In dat plan is opgenomen welk deel van de kosten als vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Na afloop van elk schooljaar zal de schoolleiding verantwoording afleggen aan de MR over de gemaakte kosten en gevraagde bijdragen. 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of iets willen bespreken, dan kunt per mail contact met mij opnemen.

 

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder