Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 1 31 augustus 2021

3 september 2021

Een nieuw schooljaar met zaken die wel of niet veranderen

Ik hoop oprecht dat u en uw kind(eren) de afgelopen weken een heerlijke vakantie hebben gehad, die de mentale accu weer helemaal heeft doen opladen. Sinds vorige week zijn we op school bezig om het schooljaar goed uit de startblokken te laten komen. Ik wil u graag informeren over zaken die in de eerste weken spelen en vaak ook daarna.

Corona

Half augustus kregen de scholen voor PO en VO bericht van de minister van onderwijs over de (wijzigingen in de) coronamaatregelen die in het nieuwe schooljaar voor alle scholen gelden. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Er kon al volledig onderwijs gegeven worden en dat wijzigt niet. Ook de mondkapjesplicht blijft gehandhaafd in de gangen van het gebouw en er is nog steeds de anderhalvemetermaatregel voor het contact tussen volwassenen onderling en tussen leerlingen en volwassenen. Ook de basismaatregelen (‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’) gelden vooralsnog.

Alleen hoeven personeel en leerlingen zich nu niet meer preventief te laten testen als ze al minimaal twee weken volledig gevaccineerd zijn. Ook het risicogericht testen vervalt voor hen. Van degenen (personeel en leerlingen) die niet volledig gevaccineerd zijn wordt verwacht dat zij preventieve zelftesten thuis blijven uitvoeren. De zelftesten zijn nog steeds te verkrijgen bij de receptie. Eind september bepaalt de overheid wat er daarna gaat gebeuren t.a.v. de coronamaatregelen.

Begeleidingsstructuur

Met ingang van dit schooljaar zijn er belangrijke veranderingen in de begeleidingsstructuur binnen het Rembrandt College. Er zijn, zoals u eind vorig schooljaar hebt kunnen lezen, nu drie i.p.v. twee teamleiders. Elk van hen is verantwoordelijk voor een afdeling. Mevrouw van Genderen is teamleider vwo, mevrouw Admiraal leidt de havo-afdeling en de heer Valk is teamleider mavo. Hij vervangt mevrouw Bleyendaal die ook de komende tijd afwezig zal zijn.

Naast de vakdocent is de mentor de eerstaangewezen persoon om te benaderen als u vragen heeft die gaan over het onderwijs aan en de begeleiding van uw kind. Tot vorig jaar was het zo dat zaken die het mentoraat overstegen aangekaart konden worden bij de leerlingbegeleiders. Die functionarissen zijn er niet meer. Met ingang van dit jaar komen mentoroverstijgende zaken bij de teamleider terecht en die bepaalt door wie uw vraag/kwestie behandeld wordt. Dat kan ook door de zorgcoördinator of de zorgcoaches gebeuren. Mevrouw Van Bemmel is vanaf half september de zorgcoördinator op het Rembrandt College. Zij volgt mevrouw Van Breugel op, die een leidinggevende functie aanvaard heeft op een school in Ede.

Elke afdeling heeft een zorgcoach: de heer Buddingh voor de mavo, de heer Van den Broek voor de havo en de heer Jovic voor het vwo.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In de nieuwsbrief van 2 juni jl. heb ik u geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werd opgezet om te kunnen werken aan coronagerelateerde vertragingen bij leerlingen. De overheid heeft heel veel geld beschikbaar gesteld om scholen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in staat te stellen die vertragingen in te lopen.

In dat kader heeft het Rembrandt College in een zgn. ‘schoolscan’ activiteiten uitgevoerd die een beeld geven van waar leerlingen nu staan, welke vertragingen en problemen er bij hen zijn. Deze behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau heeft geleid tot een aantal keuzes en interventies die de vertragingen moeten wegwerken. De keuzes en interventies gelden voor dit schooljaar en het komende schooljaar. Ze staan in een schoolprogramma dat in juli door de medezeggenschapsraad is vastgesteld. In de bijlage treft u een samenvatting aan van dat schoolprogramma.

Onderdeel daarvan is dat alle leerlingen meer lessen krijgen dan gebruikelijk. Hun lesrooster is dus voller, waardoor de lesdagen langer zijn. Soms zijn de extra lesuren in de vorm van ondersteuningsuren waar leerlingen voor ingeschreven worden of zich kunnen inschrijven, soms betreft het extra lesuren die ingeroosterd staan voor alle leerlingen van een bepaalde groep of klas. Een aantal lesuren start al vanaf het begin van het schooljaar. Andere ondersteuning begint enkele weken later.

In klas 1 en 2 zijn er naast ondersteuningsuren ook nog zgn. Rembrandt-uren. Dat zijn verrijkingsuren waarin leerlingen kunnen kiezen uit activiteiten/vakken die aansluiten bij hun belangstelling of capaciteiten. Het aanbod bestaat uit kunstzinnige, technologische of andere activiteiten: de zgn. ‘Meesterwerken’ waar vorig schooljaar in de brugklas mee geoefend is. Ook kunnen de leerlingen kiezen voor extra lestijd voor sport en Engels (Cambridge English).  Ze vervangen de I-uren van de afgelopen jaren. Al deze extra uren in klas 1 en 2 starten na enkele weken in dit schooljaar.

Nog niet alle lesuren staan in het huidige rooster. In de derde lesweek verschijnt een definitief rooster waarin alle extra (ondersteunings)uren opgenomen zijn.

Coachend mentoraat

Vorig jaar is in klas 1 en 4 een begin gemaakt met een iets andere opzet van het mentoraat, waarbij de mentor meer optreedt als coach van zijn mentorleerlingen en zij aangemoedigd worden om in toenemende mate te reflecteren op en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Met de ervaringen die we vorig jaar hebben opgedaan in klas 1 en 4 passen we het coachend mentoraat dit jaar toe in alle leerjaren en afdelingen.

Op de ouderavonden die binnenkort plaatsvinden wordt u nader geïnformeerd over bovenstaande nieuwe ontwikkelingen die – daar ben ik van overtuigd – een kwaliteitsslag betekenen voor het onderwijs aan en de begeleiding van onze leerlingen.

Per schooljaar 2021-2022 volledig over op pinbetalingen

Zoals sommigen van jullie wellicht al gemerkt hebben, hebben we sinds kort twee pinautomaten: één in de aula en één in het studiecentrum. Omdat we merken dat er steeds minder contant betaald wordt binnen de school willen we per schooljaar 2021-2022 volledig overgaan op pinbetalingen. Dit betekent dat er in het nieuwe schooljaar in het studiecentrum en in de aula niet meer betaald kan worden met contant geld.