Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 16 september 2021

16 september 2021

Corona en buitenlandse reizen (en andere ontwikkelingen)

Deze week is bekend geworden dat de coronamaatregelen worden versoepeld vanaf 25 september a.s. Vanaf die datum hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapjes meer te dragen binnen school en is de anderhalve meter afstand niet meer nodig. 

Toch zijn we in praktische zin nog niet af van beperkingen en die doen zich vooral bij (buitenlandse) reizen voor. De Volkskrant berichtte al dat een groeiend aantal scholen afziet van buitenlandse reizen vanwege niet-gevaccineerde leerlingen. Het Rembrandt College heeft besloten de buitenlandreizen voor de leerjaren havo 5, vwo 5 en vwo 6 die in november gepland staan uit te stellen. Dat heeft alles te maken met de praktische problemen die zich hoogstwaarschijnlijk gaan voordoen: de eisen die het buitenland stelt aan coronachecks voor musea en horeca, de mogelijke quarantaineplicht of inreisbeperkingen bij code rood in Nederland en vooral de onvoorspelbaarheid van het een en ander. Tevens werd duidelijk dat de financiële consequenties te groot zijn als we de reizen op een later moment annuleren, omdat deze niet gedragen worden door de touroperator. 

Dit is uiterst vervelend voor de leerlingen. Er wordt nu gekeken of later in het schooljaar zich een mogelijkheid voordoet om toch iets te organiseren voor in ieder geval havo 5- en vwo 6 leerlingen. Dit betekent dat de reis voor de huidige vwo 5 leerlingen in ieder geval verplaatst wordt naar volgend schooljaar, waarin hopelijk weer veel meer mogelijk is. 

Van ouders krijgen we soms de vraag wat leerlingen wel of niet mogen/moeten bij een besmetting. In het basisonderwijs worden leerlingen niet meer als klas naar huis gestuurd als zich een besmetting voordoet. Wat de beleidslijn in het voorgezet onderwijs is, vindt u in de meest recente beslisboom, die via onderstaande link beschikbaar is. Daarin staat precies wat er moet gebeuren. Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf (ajnjeugdartsen.nl)

Nu allerlei versoepelingen plaatsvinden gaat de onderwijssituatie steeds meer lijken op die van vóór corona. Naar school gaan om onderwijs te volgen is dan ook de regel. Onderwijs op afstand is de uitzondering. Docenten zullen niet meer standaard de lessen hybride verzorgen.

In een zeer uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van medische redenen in overleg met zorgcoach en of teamleider, gebeurt dat wel. U moet hierbij denken aan een leerling die gedurende langere tijd niet in staat is de lessen te volgen. Een griepje is dus duidelijk niet zo’n reden. In zo’n geval werkt het volgens het oude principe dat een buddy/klasgenoot de thuiszittende leerling helpt met de overdracht van de noodzakelijke informatie om het leerproces te kunnen blijven volgen. 

Mavo-4 in Vlieland

Dat een geslaagde reis ook in ons eigen land kan, is vorige week wel bewezen. Onze leerlingen in mavo-4 zijn naar Vlieland geweest en hebben een hele mooie werkweek achter de rug (en niet alleen omdat de weersomstandigheden meewerkten). In de bijlage kunt een reisimpressie lezen en wat foto’s bekijken.

Huiswerkondersteuning

Ook dit schooljaar biedt het Rembrandt College huiswerkondersteuning aan. In de bijlage ‘brief nieuwsbrief september’ leest u daar meer over.

De Rembrandt-uren in klas 1 en 2

In de ouderavonden van deze en vorige week heb ik de ouders/verzorgers van de leerlingen in leerjaar 1 en 2 geïnformeerd over de opzet en invulling van de Rembrandt-uren. Ik kondigde toen aan dat aanvullende informatie zou volgen. In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan op ‘Meesterwerken’ en ‘Cambridge English’. In de volgende nieuwsbrief gebeurt dat voor technologie en de extra uren l.o. 

Meesterwerken

Meesterwerken vormen een bijzonder aanbod op het Rembrandt College binnen de Rembrandt-uren. Elke leerling is – buiten de reguliere lessen om – bezig met het maken van een ‘meesterwerk’ in groepsverband of individueel. Een ‘meesterwerk’ is een vak- en leerjaaroverstijgend project. Een ‘meesterwerk’ begint bij ambitie: wat wil je als leerling? Waar ligt je interesse? Wat vind je belangrijk?  Je kiest zelf je onderwerp dat je in een half jaar uitwerkt tot een ‘meesterwerk’.

Voorbeelden van een ‘meesterwerk’ zijn;

Een kunstzinnig werk realiseren vanuit de creatieve hoek (beeldend, drama, muziek)

Een product ontwerpen (design) (kledingstuk, robot, lamp, ...)

Een onderneming starten (start-up) (een eigen bedrijfje starten, …)

Een verhaal vertellen (story) (film, vlog, voorstelling,…)

Een evenement organiseren (event) (schoolfeest, sporttoernooi, …)

Een maatschappelijk probleem aanpakken (#) (voedselprobleem, winkelleegstand, …)

Een eigen idee (?)

De ‘meesterwerken’ worden aan het eind van elk semester tijdens een schoolbreed evenement gepresenteerd aan medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden. Leerlingen bouwen bij ieder meesterwerk een eigen portfolio op, waarin inzichtelijk is welke ontwikkelingen er zijn geweest op het gebied van het gekozen onderwerp en het proces, inclusief het eindproduct.

De ‘meesterwerken’ bieden de gelegenheid om – naast cognitieve vaardigheden – jezelf op andere manieren te ontwikkelen. Bij meesterwerken gaan we niet uit van het aanbod dat er al ligt, maar gaan we uit van wat leerlingen zelf willen, iets waar ze heel graag mee bezig willen zijn. Dit wordt op een projectmatige manier aangepakt. 

Cambridge English

Met ingang van dit schooljaar hebben de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 de mogelijkheid om naast hun reguliere vakken twee uur per week Cambridge English te volgen. Cambridge English, een internationaal erkend en gebruikt taalvaardigheidsprogramma, is er voor leerlingen die gemotiveerd zijn (en enig talent hebben) om hun Engels op een hoger niveau te brengen. Deze uren zijn bedoeld ter verdieping en verbreding van het Engels en zijn nadrukkelijk niet als steun voor leerlingen die zwak zijn in Engels. In het Cambridge programma zijn leerlingen vooral bezig met de vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) en ze doen dat op een actievere en zelfstandigere manier (of meer in groepjes) dan in de reguliere lessen. Dat gebeurt aan de hand van lesmateriaal uit Cambridge, Engeland dat ze gebruiken om zich voor te bereiden op een deelexamen waar ze zich voor in kunnen schrijven (er is dus geen verplichting). Het deelexamen is leidraad voor de inhoud van de lessen. In de onderbouw is dat het First Certificate examen, dat normaliter aan het einde van het derde leerjaar wordt afgenomen.

Het Cambridge English programma staat open voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 in alle afdelingen, mits hun werkhouding en motivatie optimaal zijn. Er zijn twee lesgroepen en afhankelijk van de aanmelding en het taalniveau van de leerlingen wordt bepaald hoe ze zijn samengesteld. Een diagnostische taaltoets moet inzicht geven in het taalniveau van de aangemelde leerlingen. De aanmelding geldt in principe voor het hele jaar, tenzij er een goede reden is om te stoppen met het programma. Later in het schooljaar instappen in het Cambridge programma is mogelijk.

Het is de bedoeling dat er op termijn ook een bovenbouwprogramma komt dat leerlingen voorbereidt op de hoogste Cambridge examens (CAE en CPE).