Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 7 oktober 2021

7 oktober 2021

Toekomstige ontwikkelingen

U heeft de afgelopen weken informatie gekregen over enkele onderwijskundige ontwikkelingen die zich (gaan) voordoen op het Rembrandt College: het coachend mentoraat, Meesterwerken, Cambridge English, het vak technologie. Ze zijn onderdeel van een brede heroriëntatie waarin één vraag centraal staat: wat voor een school wil het Rembrandt College zijn nu en in de toekomst? Die vraag is beantwoord in het schoolplan 2021-2024. In dit document kijkt het Rembrandt College vier jaar vooruit en worden de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samengebracht op verschillende gebieden: ICT, burgerschap, leerlingenzorg, didactische en pedagogisch handelen, cultuurbeleid, kwaliteitszorg en personeelsbeleid om enkele te noemen. Ook wordt in het schoolplan benoemd welke (strategische) keuzes gemaakt zijn voor de komende periode. Concepten van het plan zijn uitvoerig intern besproken, ook met ouders uit de ouderraad en leerlingen uit de leerlingenraad. De definitieve versie, die naar verwachting in november geaccordeerd wordt, zal op de website verschijnen.

Coachend mentoraat

In studiemiddagen worden aspecten van het schoolplan nader toegelicht, verder ontwikkeld of is er een specifieke training geregeld.

Zo is er vorige week een scholing geweest voor het coachend mentoraat. Vorig schooljaar is dat geïntroduceerd in leerjaar 1, havo-4 en vwo-4. Dit jaar zijn alle mentoren in alle leerjaren coachende mentoren. De scholing afgelopen week is onderdeel van een reeks geplande activiteiten die de invoering van het coachend mentoraat in de gehele school soepel moet doen verlopen. Activiteiten die behoren tot het invoeringstraject zijn: het gebruik van de mentorlesmethode Tumult, het gebruik van de Plenda (een nieuwe leerlingenagenda in leerjaar 1 en 2), het inzetten van leerlingbespreking.nl (een ICT module voor leerlingbesprekingen met inbreng van leerlingen;) en het organiseren van intervisie.

Alle activiteiten vallen binnen een breder kader: ervoor zorgen dat leerlingen kleine stapjes kunnen zetten in het nemen van een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Die eigen en groeiende verantwoordelijkheid wordt in het schoolplan expliciet genoemd als essentieel onderdeel van het pedagogisch didactische klimaat op het Rembrandt College.

Binnenkort krijgt u meer informatie over de ICT module leerlingbespreking.nl ,die we gaan gebruiken en hoe dat past in de driehoeksgesprekken tussen ouders, leerling en mentor over de begeleiding van onze leerlingen

Afval scheiden

In Nederland wordt ruim 80 procent van het ingezamelde afval gerecycled. Hiermee behoort Nederland tot de top van Europa. Dit is iets waar wij in Nederland best trots op mogen zijn! Door afval zoveel mogelijk te recyclen, belandt er namelijk minder afval op de stortplaatsen en hoeft er ook minder afval verbrand te worden. Deze manieren van afvalverwerking zorgen voor een zware belasting van het milieu, terwijl dat bij recycling niet het geval is. Door afval te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, kunnen wij dus een grote bijdrage leveren aan een beter milieu. Om afval succesvol te recyclen, is het echter wel van belang dat het gescheiden wordt ingezameld.  

Als organisatie dragen wij graag bij aan een duurzame maatschappij en een schoner milieu. Eén manier waarop wij dit kunnen doen, is door goed naar ons afvalbeheer te kijken. Daarom hebben wij besloten om binnenkort onze wijze van afval inzamelen te veranderen. Vanaf 1 januari 2022 gaan wij ons afval direct bij de bron scheiden. Om dit te realiseren, creëren wij centrale afvalinzamelpunten. Dit doen wij door gebruik te maken van de Multi Afval Container (MAC). Met deze container zijn wij in staat om op één plek meerdere afvalstromen, gescheiden van elkaar, in te zamelen. 

De inzet van de MAC binnen onze organisatie vraagt de nodige voorbereiding van ons. Om alvast te wennen aan het idee, zullen we hier en daar wat campagneposters gaan ophangen. 

Wij houden je de komende tijd op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder