Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ondersteuning

Leerlingzorg

Alle leerlingen op het Rembrandt College wordt reguliere begeleiding geboden bij het volgen van onderwijs op onze school. Sommige leerlingen hebben echter behoefte aan specifieke leerlingzorg. Deze leerlingen hebben een beperking (bv. slechtziend), een leerprobleem (bv. dyslexie), een ontwikkelingsstoornis (bv. ADHD) of worstelen met sociaal-emotionele problematiek. Deze begeleiding is mogelijk intern of via verwijzing naar externe hulpverleningsinstanties.

De manier waarop hulp kan worden ingeschakeld, is vastgelegd in het ondersteuningsplan van school. Hierin staat beschreven wat de procedures zijn en wat de (on)mogelijkheden zijn die het Rembrandt College kan bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Hierin is ook onze visie op onderwijs en leerlingzorg weergegeven. Het volledige ondersteuningsplan kunt u hier downloaden

De manier waarop de leerlingzorg wordt ingezet, is sterk ingekaderd. Dit is om te allen tijde in het ondersteuningsproces duidelijk te kunnen maken waar we staan en wie welke taak heeft. Voor elke fase is een bepaalde tijd (6 weken) afgesproken waarbinnen resultaten behaald kunnen/moeten worden.

De 'Schijf van 4' is een eenvoudige manier om vast te stellen welke ondersteuning de school levert en waar de leerling zich in de intensiteit van de begeleiding op dat moment bevindt. Het is dus geen schema waarin de weg naar onderwijs buiten de school in engste zin van het woord aangegeven wordt, maar een duiding op welke manier de zorg geleverd wordt en wie volgens welke werkwijze verantwoordelijk is. De school zal er altijd naar streven om de ondersteuning te af te ronden. De school erkent echter dat er een groep leerlingen is die altijd een bepaalde mate/intensiteit van ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben om een diploma te behalen.

Fase 1: Algemeen pedagogisch handwerk (mentor bewaakt)
Het Rembrandt College verwacht van haar medewerkers dat ze vanuit professioneel handelen met de meeste zaken zelf om kunnen gaan en adequaat op kunnen treden. Ondersteuning die leerlingen op persoonlijk en of didactisch niveau nodig hebben, kunnen in de meeste gevallen tussen de medewerker en de leerling worden opgepakt.schijf van 4

Fase 2: Teamafspraken, gezamenlijke aanpak (mentor bewaakt)

Bij een algemeen onderkende ondersteuningsbehoefte van een leerling kunnen afspraken worden gemaakt binnen de groep vakcollega’s hoe hiermee om te gaan. Eventueel is ondersteuning van een teamleider of docenten noodzakelijk

Fase 3: : Intensieve interne ondersteuning (zorgcoördinator bewaakt)

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning is dit in overleg met via het interne zorg-adviesteam af te spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de ondersteuning door de pedagoog, de ambulant begeleider of de schoolmaatschappelijk werker. De ondersteuning wordt geboden op basis van een plan van aanpak en geëvalueerd. Afspraken worden met de ouders gecommuniceerd. In deze fase heeft de mentor een belangrijke uitvoerende rol. Hij/zij kan worden bijgestaan door een teamleider of zorgcoach.

Fase 4: : Intensieve externe ondersteuning (zorgcoördinator bewaakt)

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning die niet binnen de school voorhanden is, is dit in overleg met de zorgcoördinator af te spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een plaatsing op een bovenschoolse voorziening (bijvoorbeeld Overstag) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De ondersteuning wordt geboden op basis van een plan van aanpak en geëvalueerd en aan ouders gecommuniceerd.

 

Op deze website vindt u de belangrijkste informatie over de interne specialistische ondersteuning, namelijk:

 • de zorgcoördinator
 • de schoolpedagogen
 • dyslexie
 • dyscalculie
 • pestgedrag
 • interculturele coaches
 • GGD
 • schoolmaatschappelijk werk
 • ambulante begeleiding 

 

1 Zorgcoördinator.

De zorgcoördinator, mw. M. van Bemmel, coördineert de inzet van aanvullende ondersteuning voor leerlingen. Zij ziet erop toe dat andere betrokken ondersteuners dossier voeren zoals dat volgens de wet op de privacy is vastgelegd. De zorgcoördinator heeft overzicht over het totale ondersteuningsbeleid en coördineert de samenhang in de uitvoering van dit beleid. De zorgcoördinator stuurt het interne zorg-adviesteam aan. Zij is tevens de anti-pestcoördinator

Schoolpedagoog
Op het Rembrandt College werkt schoolpedagoog dhr. A. Gerritsen. Naast zijn docentschap wil hij leerlingen, ouders en medewerkers van het Rembrandt College een luisterend oor bieden, van deskundig advies voorzien en verwijzen naar instanties buiten de school als daar aanleiding toe is. Zaken waarin hij leerlingen ondersteunt zijn o.a.: geen contact kunnen maken met leeftijdsgenoten, ouders die gaan scheiden of zijn gescheiden, het overlijden van een dierbare, conflicten thuis en/of op school, gepest zijn, ernstig ziek zijn (geweest), suïcidale gedachtes hebben of depressiviteit.

Bij het werk als schoolpedagoog worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Leerlingen hebben het recht om in vertrouwen met iemand te praten;
 • De schoolpedagoog is gehouden aan het beroepsgeheim, maar ouders moeten bij ondersteuning betrokken worden (zie volgend punt);
 • Er mogen maximaal drie gesprekken plaatsvinden zonder dat de ouders daarvan op de hoogte zijn. Als de leerling besluit dat ouders niet bij de ondersteuning betrokken mogen worden, worden de gesprekken afgesloten; 
 • Indien de schoolpedagoog of de leerlingbeleider op basis van zijn/haar professionaliteit inschat dat de leerling een gevaar voor zichzelf of anderen is, zullen ouder(s)/verzorger(s) altijd direct op de hoogte worden gesteld en wordt er verwezen naar externe hulpverlening; 
 • De directie wordt in vertrouwen op de hoogte gesteld in geval van ernstige situaties, dit ter beoordeling aan de leerlingbegeleider.
 • Indien nodig voor goede advisering en/of ondersteuning kan er contact worden opgenomen met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld: schoolarts, CJG of leerplicht.

Aanmelding voor een gesprek met de schoolpedagoog loopt via de leerlingbegeleider.


Mentoren
De mentor is de spil tussen het onderwijs en de ondersteuning. De mentor monitort de vordering en prestaties van zijn/haar leerlingen en geeft ook aan wanneer het tijd is om op te schalen naar extra ondersteuning. Ook houdt de mentor de veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het oog. Voor leerlingen, ouders en docenten is de mentor het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is pleitbezorger voor de leerlingen, staat voor hen klaar en weet wat er speelt. Iedere leerling hoort direct aan de start van het schooljaar wie zijn of haar mentor wordt. Op het Rembrandt College wordt gewerkt met een coachend mentoraat.


Leerplicht

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. Het Rembrandt College werkt nauw samen met de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten waarin onze leerlingen wonen. De leerplichtambtenaar moet door school worden ingeschakeld wanneer er sprake is van veelvuldig, bijzonder of ongeoorloofd verzuim. Wettelijk staat precies beschreven wat school door moet geven op welk moment. De leerplichtambtenaar beslist welke acties er vanuit leerplicht genomen moeten worden. 

Naast de leerplichtambtenaar die verbonden is aan de woonplaats van de leerling, heeft het Rembrandt College ook zelf een contactpersoon bij de afdeling leerplicht van de gemeente Veenendaal. Deze contactpersoon adviseert school over vragen rondom verzuim, afwezigheid door ziekte en bij aanvragen voor bijzonder verlof.

De contactpersoon bij de gemeente Veenendaal is mevr. A. Bettonviel.

 

Interculturele coach
Op het Rembrandt College zitten leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Op het Rembrandt College werkt een interculturele coach: zij behartigen de belangen van leerlingen met een andere culturele achtergrond. Door de verschillen in cultuur kan het namelijk voorkomen dat een leerling specifieke problemen tegenkomt. Denk daarbij aan:

 • Een slecht contact tussen ouders en school (communicatie);
 • Een taalachterstand;
 • Een verschil tussen normen en waarden thuis en op school;
 • Een andere geloofsovertuiging. 

In eerste instantie is de interculturele coach een extra mentor voor de leerlingen met een andere culturele achtergrond. De toegang tot de interculturele coaches is laagdrempelig, zij staan 'tussen' deze groep leerlingen. De belangrijkste taak van de coaches is dat zij, samen met de mentor, een brug slaan tussen de ouders en de school. Ouders met een andere culturele achtergrond zijn soms terughoudend in het contact met de school. Terwijl een sterk contact juist heel erg belangrijk is. De interculturele coaches zullen zich dan ook inspannen om de ouders meer bij de school te betrekken. Ook houden de coaches de vorderingen en het verloop van de schoolloopbaan bij. 

De interculturele coaches op het Rembrandt College zijn dhr. M. Lahnine en mevr. F. Dursun.