Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Anti-pestprotocol en veiligheid

We besteden veel aandacht aan een veilige schoolomgeving. Ondersteuning van de individuele leerling is voor ons belangrijk en voor ons is onderwijs meer dan alleen maar leren voor een diploma. Er is speciale aandacht voor het anti-protocol. Onze ondersteuningscoördinator is tevens de anti-pest coördinator. Deze persoon het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders én verantwoordelijk voor het coördineren van het anti-pestbeleid.  
 
Uit een aantal onderzoeken komt naar voren dat er op het Rembrandt College gelukkig niet veel wordt gepest. Leerlingen voelen zich veilig en gezien. Maar helaas kunnen we ook op het Rembrandt College pesten niet helemaal voorkomen. Wij tolereren dat niet. Daarom hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. 

Die afspraken zijn: 

  • Iedereen die bij het Rembrandt College werkt en merkt dat er gepest wordt, reageert onmiddellijk. Hierdoor houden pestkoppen op en kan erger voorkomen worden; 
  • Van klasgenoten of andere leerlingen van de school verwachten wij dat zij direct hun mentor of leerlingbegeleider informeren als ze merken dat iemand gepest wordt; 
  • Aan de pestkop(pen) wordt duidelijk gemaakt dat pesten op het Rembrandt College niet getolereerd wordt. Er volgt zo snel mogelijk een gesprek met de mentor en indien nodig met de leerlingbegeleider;
  • Wanneer ouders bij hun zoon/ dochter signalen opvangen over pesten, over gepest worden of hun zoon/ dochter hoort vertellen dat anderen gepest worden, vragen wij hen dringend om direct contact op te nemen met de mentor van hun zoon/dochter; 
  • De ouders van pestkoppen worden op de hoogte gebracht van het gedrag van hun zoon/dochter. De pestkop moet met behulp van een herstelcontract de situatie herstellen. Dit contract evenals het anti-pestprotocol kunt u via de website downloaden.

Het pestprotocol van het Rembrandt College kunt u hier downloaden. 

 

Sociale Veiligheid

Conform onze visie maken we werk van sociale veiligheid. We hanteren hierbij de landelijke wettelijke richtlijnen, maar we hebben er ook veel oog voor in het dagelijks werk. Leerlingen, medewerkers en ouders moeten de veiligheid voelen zichzelf te zijn, daarbij de grenzen van de eigenheid van anderen bewakend.

Het Rembrandt College werkt volgens de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en meldt leerlingen daarnaast in de Verwijsindex als er sprake is van een bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van de leerling. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rembrandt College (pdf download)

Afwegingskader meldcode 2019 (pdf download)

NJI Brochure-Kindermishandeling-zien-en-samen-aanpakken (pdf download)