Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het is namelijk niet zo dat elke school álle expertise in huis moet hebben. Alle scholen nemen deel aan een samenwerkingsverband. Het Rembrandt College maakt deel uit van het  samenwerkingsverband 25.11. Hieronder vallen de scholen voor voortgezet onderwijs uit Veenendaal en Barneveld. Deze scholen uit het samenwerkingsverband moeten er samen voor zorgen dat ze gezamenlijk álle expertise kunnen bieden.

Basisondersteuning

Vanuit het Rijk is vastgesteld wat er onder de basisondersteuning valt. De basisondersteuning voor alle leerlingen is erop gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedingsproblemen te signaleren. Voorbeelden van hulpaanbod zijn coachings-gesprekken door de mentor, kortdurende begeleiding door de schoolpedagoog of deelname aan een faalangstreductietraining. Het samenwerkingsverband waar het Rembrandt College aan deelneemt, heeft er daarnaast bovendien voor gekozen om aanvullend ambulante begeleiding in de school aan te bieden. Daarnaast vindt het Rembrandt College het schoolmaatschappelijk werk zó belangrijk, dat wij dat ook aanvullend op de basisondersteuning kunnen aanbieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Soms is er meer ondersteuning nodig

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan het Rembrandt College met haar basisondersteuning kan bieden. In zulke gevallen kan het Rembrandt College gebruik maken van de specifieke expertise van samenwerkende scholen en/of van de kennis van onze ketenpartners. Binnen het samenwerkingsverband is een dekkende infrastructuur van extra onderwijs- ondersteuning ingericht om alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag een passend aanbod te bieden. Deze extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen.

Toewijzing van extra ondersteuning

De grens tussen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt door het samenwerkingsverband bepaald. De mogelijkheden uit de basisondersteuning kunnen door de school zelf (in goed overleg met ouders) worden ingezet. Wanneer er echter aanvullende ondersteuning nodig is, wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Het Rembrandt College stelt dan - samen met ouders - een ontwikkelingsperspectief waarmee de aanvullende ondersteuning kan worden aangevraagd.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.


Protocol medicijnverstrekking

In het schoolondersteuningsprofiel van het Rembrandt College is vastgelegd dat onze school géén medicatie verstrekt en géén medische handelingen verricht. Dit betekent onder meer dat er op school geen paracetamol wordt verstrekt en dat er ook geen medicijnen worden bewaard of toegediend. Uiteraard zijn er op school gediplomeerde EHBO-ers aanwezig die eerste hulp kunnen verlenen. Het volledige 'protocol medicijnverstrekking en medisch handelen' kunt u hier downloaden.

 

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Met de komst van Passend Onderwijs in 2014 werd het voor iedere school verplicht om vast te leggen welke ondersteuning een school kan bieden in een schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast beschrijft iedere school in een ondersteuningsplan hoe ze deze ondersteuning vorm geven. De belangrijkste punten uit dit ondersteuningsplan zijn in deze schoolgids beschreven, het volledige ondersteuningsplan is hier te downloaden.

Naast het opstellen van een SOP en een ondersteuningsplan, dient elke school volgens de wet Passend Onderwijs bovendien deel te nemen aan een samenwerkingsverband. Scholen uit het samenwerkingsverband moeten er samen voor zorgen dat ze gezamenlijk álle expertise kunnen bieden. Het Rembrandt College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 25.11.