Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ons Onderwijs

De onderwijskundige teams  

Mevr. M.M.C. (Margret) Bleyendaal, Team exact & techniek en vmbo TL
Mevr. E.H.J.M. (Emilie) van der Heijden, Team talen en vwo a.i
Mevr. I. (Ingrid) Wagenvoort MEd, Team mens & maatschappij, kunst en lo en havo

De teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed en modern onderwijs conform de visie van het Rembrandt College. De teams zorgen dat er voor elk vak en elke schoolsoort een duidelijke doorlopende leerlijn is aangebracht, op horizontaal (jaarlaag), diagonaal (doorstroom) en verticaal (schoolsoort) niveau.

Leerlingen ervaren een logische opbouw en de resultaten van de verschillende leerjaren laten een voorspellende waarde zien over de haalbaarheid van het niveau van de opvolgende leerjaren. Binnen de vakgroepen zorgt men voor aansluiting, afstemming en evaluatie van de eigen onderwijskundige activiteiten. 

 

De Basisvorming

De Basisvorming omvat de eerste 3 leerjaren. De Basisvorming biedt onderwijs in brugklas 1, Vwo 1 en brugklas 2, TL 2, Vwo 2 en Havo 3 en Vwo 3 aan.

Mw. M. Beumer, Mw. E. Brouwers en dhr. J. Bello zijn de leerlingbegeleiders. Mw. Beumer is verantwoordelijk voor brugklas 1 T/H , brugklas 1 H/V, B2 en T2, mw. Brouwers is verantwoordelijk voor brugklas 1 Vwo, Vwo 2 en Vwo 3. Dhr. Bello is verantwoordelijk voor de Havo 3 klassen.

De belangrijkste kenmerken van het uitgebreide onderwijsprogramma in de basisvorming zijn:

  • De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig
  • De leerling leert samen met anderen
  • De leerling leert in samenhang
  • De leerling oriënteert zich op de keuzes die gemaakt kunnen worden
  • De leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving.


De Theoretische Leerweg (TL)

Het Rembrandt College biedt de Theoretische leerweg (TL) aan. De TL is vergelijkbaar met de voormalige MAVO. De TL leidt op voor MBO niveau 3 en 4 en Havo-4. Doorstroom naar Havo-4 is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.                       

Kenmerkend voor de TL is de invoering van profielen. Aan het einde van leerjaar 3 maakt de leerling een definitieve keuze voor een profiel binnen de TL. De profielen zijn Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel (5 vakken) een profielgebonden deel (2 vakken) en een keuzedeel (2 of 3 vakken).

De TL wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal schriftelijk eindexamen (CSE). De schoolexamens worden in leerjaar T3 en T4 afgenomen, het CSE is de afronding in leerjaar T4.

De leerlingbegeleider van TL3 en TL4 is dhr. M. Lahnine.
Mevr. Y. Halder is examensecretaris voor de VMBO-TL.

 

De Tweede Fase

Binnen de onderwijssoorten Havo en Vwo beslaat de Tweede Fase de leerjaren Havo 4 en 5 en Vwo 4, 5 en 6. De Tweede Fase van Havo en Vwo kent een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel bevat vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het profieldeel bevat een aantal verplichte vakken en een profielkeuzevak. Het vrije deel bestaat uit één extra examenvak en vrije ruimte uren. Een groot aantal zaken met betrekking tot de inrichting van de Tweede Fase is wettelijk geregeld. Binnen deze wettelijke kaders is ruimte gelaten voor schooleigen keuzes.

De leerlingbegeleiders van de 2e fase zijn dhr. J. Bello (Havo 4 en Havo 5) en mevr. E. Brouwers (Vwo 4, Vwo 5 en Vwo 6).
Mevr. I. van Genderen is examensecretaris voor Havo en Vwo. 
Mevr. L. Bunte verzorgt het decanaat.