Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ons Onderwijs

De onderwijskundige teams  

Dhr T. (Timo) Valk, teamleider mavo
Mevr. Y. (Yvonne) Admiraal, teamleider havo
Mevr. I. (Ida) van Genderen, teamleider vwo

De teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed en hedendaags onderwijs conform de visie van het Rembrandt College. De teams zorgen dat er voor elk vak en elke schoolsoort een duidelijke doorlopende leerlijn is aangebracht, op horizontaal (jaarlaag), diagonaal (doorstroom) en verticaal (schoolsoort) niveau.

Leerlingen ervaren een logische opbouw en de resultaten van de verschillende leerjaren laten een voorspellende waarde zien over de haalbaarheid van het niveau van de opvolgende leerjaren. Binnen de vakgroepen zorgt men voor aansluiting, afstemming en evaluatie van de eigen onderwijskundige activiteiten. 

 

De onderbouw

De onderbouw omvat de eerste 3 leerjaren. De onderbouw biedt onderwijs in brugklas 1, Vwo 1 en brugklas 2, TL 2, Vwo 2 en Havo 3 en Vwo 3 aan. 

De belangrijkste kenmerken van het uitgebreide onderwijsprogramma in de onderbouw zijn:

  • De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig;
  • De leerling leert samen met anderen;
  • De leerling leert in samenhang;
  • De leerling oriënteert zich op de keuzes die gemaakt kunnen worden;
  • De leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving.


De Mavo

De Mavo leidt op voor MBO niveau 3 en 4 en Havo-4. Doorstroom naar Havo-4 is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.                       

Kenmerkend voor de Mavo is de invoering van profielen. Aan het einde van leerjaar 3 maakt de leerling een definitieve keuze voor een profiel binnen de TL. De profielen zijn Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel (5 vakken) een profielgebonden deel (2 vakken) en een keuzedeel (2 of 3 vakken).

De Mavo wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal schriftelijk eindexamen (CSE). De schoolexamens worden in leerjaar M3 en M4 afgenomen, het CSE is de afronding in leerjaar M4.


Mevr. Y. Halder is examensecretaris voor de Mavo. 
Mevr. K. Passenier verzorgt het decanaat. 

 

De Tweede Fase

Binnen de onderwijssoorten Havo en Vwo beslaat de Tweede Fase de leerjaren Havo 4 en 5 en Vwo 4, 5 en 6. De Tweede Fase van Havo en Vwo kent een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel bevat vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het profieldeel bevat een aantal verplichte vakken en een profielkeuzevak. Het vrije deel bestaat uit één extra examenvak en vrije ruimte uren. Een groot aantal zaken met betrekking tot de inrichting van de Tweede Fase is wettelijk geregeld. Binnen deze wettelijke kaders is ruimte gelaten voor schooleigen keuzes.


Mevr. N. de Jager  is examensecretaris voor Havo en mevr. N.Zijdeveld voor het VWO. 
Mevr. J. Roelofs verzorgt het decanaat.