Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ouderbijdrage

Het Rembrandt College organiseert verschillende educatieve en culturele activiteiten. Daarnaast stellen we noodzakelijke middelen aan de leerlingen ter beschikking waarvoor de overheid geen budget ter beschikking stelt. Om die redenen vragen we aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is gespecificeerd per jaarlaag en per opleidingssoort, zodat u precies weet waar u financieel aan bijdraagt. Het staat ouders vrij een keuze te maken van welke van de aangeboden faciliteiten men gebruik maakt. Indien er gebruik wordt gemaakt van een dienst of faciliteit is de vergoeding daarvoor mogelijk verplicht. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft met de samenstelling van de kostenposten en de kostenberekening ingestemd.  
 
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een mail toegezonden waarin wordt aangegeven dat de ouderbijdrage in onze webshop klaar staat en dat men via onze website kan inloggen. Men kan hier aangeven welke activiteiten en diensten men wenst te betalen. In de uitleg per bijdrage wordt aangegeven wat de mogelijke consequentie is bij niet betalen. Bijvoorbeeld niet deelnemen aan een reis of excursie. Deze overzichten vindt u op de website onder algemene info/ouderbijdrage en zijn ook te downloaden in het overzicht kosten per jaarlaag. Voor de ouderbijdrage inzake de noodzakelijke schoolkosten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

  • De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter.
  • In het geval dat de ouder niet wenst te betalen voor een schoolmiddel dan is niet de school maar de ouder verantwoordelijk voor de aanschaf van de noodzakelijke middelen. Als het buitenschoolse activiteiten betreft dan kan de school besluiten de betreffende leerling uit te sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten.
  • Indien ouders om financiële redenen niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, bestaat er de mogelijkheid om reductie of kwijtschelding te verzoeken. Dit dient wel vooraf in overleg te gebeuren. 
  • Het is ook mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen.

Over de bedragen, activiteiten en schoolartikelen kunt u informatie opvragen bij Mw. Muller van de financiële administratie.


Tegemoetkoming
Voor een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen (van 12 tot 18 jaar) in het regulier voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Brochures en verdere informatie zijn verkrijgbaar bij de DUO Infolijn 050-599 77 55 of op www.DUO.nl.


Algemene schoolkosten 2021-2022

Kopieerkosten € 5,00
Digitale applicaties € 10,00
Sportdagen € 5,50
Cultuurprofielschool € 27,00
Studiecentrum € 11,00
Veiligheidsvoorzieningen € 3,50
Huur opbergkastje € 8,00
Borg opbergkastje € 10,00
Totaal  € 80,00

De gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar vindt u hier