Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

FAQ

Veelgestelde vragen over het Rembrandt College

Waarom zou ik voor het Rembrandt College kiezen?

 • Kleine school, iedereen kent elkaar, fijne open sfeer;
 • We bieden goede begeleiding, korte lijntjes;
 • Alles onder één dak, er is overzicht en rust;
 • Er is ruimte om je te ontwikkelen in iets wat je al kunt of iets dat je nog wil ondekken;
 • In diverse enquêtes geven zowel ouders als leerlingen aan dat je op deze school echt kunt worden c.q. kunt zijn wie je bent;
 • Elk jaar meten wij de sociale veiligheid op onze school. En gelukkig is die elk jaar heel erg hoog. Er wordt op het Rembrandt College amper gepest. Als dat heel soms toch gebeurt, grijpen we meteen in.

Wat gebeurt er als er lessen uitvallen?

In de eerste 2 leerjaren streven we naar opvang van uitgevallen lessen door vervangende docenten. Vanaf het 3e leerjaar worden de leerlingen zelfstandig, onder toezicht, aan het werk gezet.

Stel dat er heel veel aanmeldingen zijn. Kunnen jullie dan leerlingen afwijzen?

Nee, dat doen we niet. Iedereen is welkom. Wél is het belangrijk dat je een mavo, havo of vwo advies van de basisschool hebt gekregen én dat het Rembrandt College kan voldoen aan een eventuele zorgvraag.

Hebben jullie contact met de verschillende basisscholen over de overdracht?

Jazeker! Elke leerling wordt in de zogenaamde "warme overdracht" besproken tussen de basisschool en het Rembrandt College. Basisscholen hebben zoveel kennis van uw kind en het is belangrijk dat we die meekrijgen en dat die kennis overgedragen wordt naar de mentor. 

Welke soorten brugklassen bieden jullie?

 • Brugklas mavo/havo
 • Brugklas havo/vwo
 • Vwo 

Wat zijn dakpanklassen en waarom hebben jullie die eigenlijk?

Wij hebben dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo in het eerste leerjaar en voor havo/vwo ook in het tweede leerjaar. Er wordt in de dakpanklas lesgegeven op het laagste niveau en op het moment dat er door de docent vastgesteld wordt dat de leerling meer aan kan, wordt er verder gegaan met de stof van het hogere niveau. De boeken en methodes van de diverse vakken zijn hierop uitgezocht. 

Kiezen jullie voor dakpanklassen uit noodzaak of overtuiging?

Uit overtuiging. Dakpanklassen bieden de mogelijkheid om de niveaukeuze even uit te stellen. Vaak zien we dat leerlingen die "de oversteek" naar de middelbare school maken flink veranderen. Een dakpanburgklas helpt leerlingen op het best passende niveau te plaatsen. Leerlingen worden op het Rembrandt College niet onmiddelijk "voorgesorteerd", maar krijgen twee jaar de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat hun mogeijkheden zijn voordat ze een definitieve keuze maken. 

Hebben jullie wel een apart VWO-brugklas?

Voor sommige leerlingen is het aan de start van hun middelbare school periode meteen heel erg duidelijk dat zij op het VWO-niveau het beste op hun plaats zijn. Voor die leerlingen is er de aparte VWO-klas. In deze VWO klassen wordt direct op VWO-niveau lesgegeven.

Mijn kind is niet creatief, past hij dan wel op het Rembrandt College?

Jazeker! Creativiteit is een manier van denken, een manier van omgaan met problemen en het verzinnen van oplossingen. In diverse enquêtes geven zowel ouders als ook leerlingen aan dat deze school ‘creatief’ is in de brede zin van het woord: oplossingsgericht, stimuleren tot creëren = ’maken’, zelf nadenken, initiatief ontplooien, improviseren, alles is bespreekbaar.

Hoe zit dat met gratis schoolboeken?

Alle schoolboeken zijn gratis (ook digitaal lesmateriaal), daarvoor krijgt de school geld van de overheid. School bestelt de boeken voor uw kind. Deze worden in de twee weken voorafgaand aan het begin van het schooljaar op het huisadres bezorgdDe kosten voor rekenmachines/atlassen/woordenboeken komen wel voor rekening van de ouders. En natuurlijk als er iets kapot gemaakt wordt of kwijt is. Het Rembrandt College geeft aan het begin van het schooljaar aan welke ouderbijdrage zij vraagt van ouders/verzorgers.

Wat zegt de inspectie over het Rembrandt College?

De inspectie komt op alle scholen in Nederland eens in de vier jaar langs voor een regulier onderzoek. Vorig jaar hebben zij het Rembrandt College bezocht. Daar zijn een aantal sterke en aantal verbeterpunten uit gekomen. Met de verbeterpunten zijn we planmatig aan de slag gegaan. Inmiddels heeft de inspectie ons laten weten dat zij vinden dat we alle verbeterpunten goed hebben opgelost. Onze sterke punten hebben we natuurlijk behouden. Voorbeelden van sterke punten (ook volgens de inspectie): 

 • De sfeer in school is heel goed: leerlingen voelen zich veilig, er wordt nauwelijks gepest. Leerlingen kunnen zichzelf zijn en zich volwaardig ontwikkelen tot de persoon die ze zijn. 
 • Ouders zijn erg tevreden over de mate waarin ze gehoord, geïnformeerd en betrokken worden bij het reilen en zeilen op het Rembrandt College.
 • De organisatie van toetsing, afsluiting in de bovenbouw en in relatie tot de examens is sterk.
 • Leerlingen stromen bij het Rembrandt College goed door op het niveau zoals aanvankelijk door de basisschool geadviseerd.
 • De eindexamenresultaten zijn al jaren goed. 

Hoe is jullie begeleiding?

Leerlingbegeleiding is één van onze sterke punten. Naast “onderwijs op maat” willen wij ook “begeleiding op maat” bieden. We bieden een coachend mentoraat aan en geven onder andere mentorlessen. Een mentor kijkt samen met de leerling, ouders en docenten wat er nodig is. Bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding, dyscalculiebegeleiding, huiswerkondersteuning of faalangstreductietraining (in de tweede klas). Daarnaast hebben we ook steunlessen voor Engels, Nederlands en Wiskunde. Er is ook mogelijkheid om één op één met een tutor extra hulp te krijgen bij een vak dat je moeilijk vindt. Tot slot leren alle brugklassers bij ons plannen en organiseren met een agenda (Plenda) die je krijgt van het Rembrandt. Ook onze veilige, kleinschalige schoolomgeving is een van de sterke punten als het gaat om leerlingbegeleiding. Leerlingen weten zich gekend. Daarom vinden wij het heel belangrijk om alle leerlingen van uiteenlopende leeftijden en niveaus onder één dak hebben.

Mijn kind is hoogbegaafd. Wat kan hij van deze school verwachten? Hebben jullie een hoogbegraafdentraject?

We hebben op het Rembrandt College geen apart hoogbegaafdentraject; binnen het Samenwerkingsverband is er voor gekozen dat alleen het CLV zo’n klas aanbiedt. Het Rembrandt biedt gepersonaliseerde leertrajecten. Zo kan een leerling voor één of meerdere vakken verbreden, versnellen of verdiepen.

Mijn kind is een topsporter. Hebben jullie daar ook speciale begeleiding voor?

Ja, wij hebben een talent-begeleider die al jaren onze talenten begeleidt en maatwerk-trajecten ontwerpt. Hij ondersteunt leerlingen die, vanwege hun bijzondere talent op sportief of muzikaal gebied, bijzondere begeleiding nodig hebben.