Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De belangrijkste taak van de MR is bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR geeft advies of stemt over (beleids)voorstellen, over lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. In de kern van de zaak gaat het om één ding: het reilen en zeilen van de school.

De MR heeft een aantal rechten en plichten: 

 • Het recht om goed geïnformeerd te worden over alle zaken die de school betreft;
 • Het recht om advies of instemming te geven;
 • Het recht met eigen voorstellen dan wel standpunten te komen; 
 • De plicht ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen.

De MR spreekt namens zowel ouders, leerlingen als personeel. Daarom bestaat de MR uit een aantal ouders, leerlingen en personeelsleden. Elk jaar zijn er verkiezingen waarbij nieuwe leden gekozen worden. Deze leden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Elk jaar kiezen de MR-leden uit hun midden het dagelijks bestuur (DB).
Een greep uit de vele onderwerpen die eerder aan de orde kwamen zijn: de ouderbijdrage, ICT, het leerlingenstatuut, vernieuwing tweede fase, ongeoorloofd schoolverzuim, formatieplan, meerjarenbegroting en het strategisch beleidsplan.

In het Medezeggenschapsstatuut zijn de verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel vastgelegd. De medezeggenschapsraad op het Rembrandt College bestaat uit:

Personeel (PMR OP) 

 • Joshua Bello (docent aardrijkskunde en docent economie - j.bello@rembrandt-college.nl
 • Jolien Roelofs (docent Nederlands) - j.roelofs@rembrandt-college.nl
 • Paul Wijnen (docent bv, ckv) - p.wijnen@rembrandt-college.nl
 • Pim van Barneveld (docent Engels en biologie) - p.van.barneveld@rembrandt-college.nl

Personeel (PMR - OOP)

 • Thibout van Beek (TOA) - t.van.beek@rembrandt-college.nl
 • Aart Lieman (Conciërge) - a.lieman@rembrandt-college.nl 

Leerlingen (LMR)

 • Mats de Vries - 008068@rembrandt-college.nl
 • Sterre Toonen - 008029@rembrandt-college.nl
 • Laurens Rood  - 008102@rembrandt-college.nl

Ouders (OMR)

 • Andries van Bentum (kind in 2e & kind in 3e) - andriesvanbentum@gmail.com
 • Corine Heijneman (kind in de 6e) - vice voorzitter MR - corine20@xmsnet.nl
 • Remco Mosselman (kind in 4e & kind in 6e) - remco.1971@icloud.com 

 

De vergaderingen vinden ongeveer één maal per 6 weken plaats over alle zaken die de school betreffen. De schoolleiding is een groot gedeelte van deze vergaderingen aanwezig. In principe zijn de vergaderingen openbaar en kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden als toehoorder aanwezig zijn. Hiervoor kunt u zich aanmelden via mr@rembrandt-college.nl, minimaal één week van tevoren. 

Informatie over en reacties op het werk van de MR kunnen altijd gesteld worden via de administratie van de school, tel. 0318-509900, via postbus@rembrandt-college.nl, of via MR@rembrandt-college.nl