algemene info > Cultuurprofielschool

Cultuurprofielschool

Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool

Het cultuurprofiel is één van de speerpunten in het strategisch beleidsplan van onze school en dat is zichtbaar in het curriculum, de formatie, de meerjarenbegroting en de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders. De persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en in kunstzinnige zin wordt hiermee tastbaar gemaakt. Kunst en cultuurbeleving krijgen op het Rembrandt College een eigen gezicht en zijn daarmee kenmerkend voor onze identiteit.

Maar wat maakt onze school nu een cultuurprofielschool? Op een cultuurprofielschool zijn kennisvakken en de creatieve ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Creativiteit en kennis komen door aandacht en oefening tot ontwikkeling. Wij stimuleren de creativiteit van onze leerlingen onder meer door het aanbod van muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. De vakken drama en beeldende vorming kunnen op de tl, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen. In en buiten het lesprogramma zijn kunst, cultuur en sport onderdeel van feesten, werkweken, presentatieavonden en schoolreizen.

Om het cultuurprofiel goed uit te voeren is er in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van € 26,50 per leerling opgenomen.

Neem ook eens een kijkje op de site van de Vereniging Cultuurprofielscholen