algemene info > Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Het Rembrandt College organiseert verschillende educatieve en culturele activiteiten. Daarnaast stellen we noodzakelijke middelen aan de leerlingen ter beschikking waarvoor de overheid geen budget ter beschikking stelt. Om die redenen vragen we aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is gespecificeerd per jaarlaag en per opleidingssoort, zodat u precies weet waar u financieel aan bijdraagt. Het staat ouders vrij een keuze te maken van welke van de aangeboden faciliteiten men gebruik maakt. Indien er gebruik wordt gemaakt van een dienst of faciliteit is de vergoeding daarvoor mogelijk verplicht.
 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft met de samenstelling van de kostenposten en de kostenberekening ingestemd. 
 
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een mail toegezonden waarin wordt aangegeven dat de ouderbijdrage in onze webshop klaar staat en dat men via onze website kan inloggen. Men kan hier aangeven welke activiteiten en diensten men wenst te betalen. In de uitleg per bijdrage wordt aangegeven wat de mogelijke consequentie is bij niet betalen. Bijvoorbeeld niet deelnemen aan een reis of excursie. Deze overzichten vindt u op de website onder algemene info/ouderbijdrage en zijn ook te downloaden in het overzicht kosten per jaarlaag. Voor de ouderbijdrage inzake de noodzakelijke schoolkosten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

Over de bedragen, activiteiten en schoolartikelen kunt u informatie opvragen bij Mw. Muller van de financiële administratie.