Verlof en verzuim

Verzuimbegeleider

In principe zitten alle leerlingen volgens hun lesrooster in de les. Toch is dat niet altijd het geval,
bijvoorbeeld omdat een leerling te laat is, spijbelt, eruit is gestuurd of ziek is.

De school heeft 2 verzuimbegeleiders: mevrouw Laseroms en mevrouw van Kooten. Zij werken met vaste protocollen en zijn verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. Waar nodig schakelen zij de mentor in. Leerlingen kunnen dagelijks bij hun terecht in lokaal 000.

Ziekte

Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden of om andere redenen de lessen niet meer kunnen
volgen, melden zich bij de receptie. Die neemt contact op met de ouders om hen op de hoogte te
stellen en opvang te regelen. Is een leerling de volgende dag nog ziek, dan melden de ouders dit via
Magister. Af- en weer aanmelden is heel belangrijk. Zonder melding wordt afwezigheid namelijk als
spijbelgedrag geregistreerd.

Te laat komen

Laatkomers horen zich direct te melden bij de receptie. Is een leerling twee keer te laat, dan moet hij
of zij zich de volgende twee dagen om 7.30 uur melden. Komt hij of zij later dan 7.30 uur, dan volgt er
een nieuwe terugkommaatregel.

Nablijven

Als een leerling de klas uitgestuurd wordt, meldt hij of zij zich in lokaal 000 om een gele kaart op te
halen en in te vullen. Aan het eind van de dag gaat de leerling naar de desbetreffende docent om een
afspraak te maken voor een herstelgesprek. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en waar
het nablijven plaatsvindt. Bij de eerste en tweede gele kaart blijft de leerling één uur na bij de
docent. Bij de derde en vierde gele kaart moet een leerling twee uur nablijven in lokaal 000. Bij vijf of
meer gele kaarten volgt een gesprek met de teamleider en een zogenaamde ‘vierkante-dag-
maatregel’. Dit betekent dat de leerling van 8.00 tot 16.20 uur op school aanwezig moet zijn. Buiten
de lessen om zit de leerling dan in lokaal 000.

Bijzonder verlof

In uitzonderlijke situaties kan een leerling toestemming krijgen om een of meer lesdagen te missen.
Bijvoorbeeld voor een bruiloft, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. Een enkele
keer wordt ook toestemming gegeven voor een vakantie buiten de schoolvakanties om.
Verlofaanvragen kunt u indienen bij verzuim@rembrandt-college.nl.
Natuurlijk moeten leerlingen zich ook kunnen oriënteren op hun toekomst. Willen zij een dagje
meelopen bij een vervolgopleiding, dan kunnen zij verlof voor loopbaanontwikkeling aanvragen bij
het decanaat.