Specialistische ondersteuning

Alle leerlingen met een mavo-, havo- of vwo-advies zijn welkom op het Rembrandt College. Sommige leerlingen hebben echter behoefte aan specifieke ondersteuning. Ze kampen bijvoorbeeld met een beperking (zoals slechtziendheid), een leerprobleem (zoals dyslexie), een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD) of sociaal-emotionele problemen (zoals een lastige gezinssituatie). Een jeugdverpleegkundige van de GGD ziet alle leerlingen in het tweede jaar. Hij of zij houdt hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling in de gaten en overlegt eventueel met de jeugdarts. Die kan weer doorverwijzen als specialistische hulp noodzakelijk is.

img

Zorgcoördinatie

Daarnaast is er op het Rembrandt een zorgcoördinator aanwezig: mevrouw M. (Monique) van Bemmel. Zij kijkt per leerling welke ondersteuning nodig is om goed mee te kunnen doen. Leerlingen met faalangst kunnen op school bijvoorbeeld in het tweede jaar een faalangstreductietraining volgen. Ook is er een maatschappelijk werker beschikbaar bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen.

img

Dyslexie

Verder hebben we twee dyslexiecoördinatoren in huis. Dit zijn mevrouw J. van de Vaart en mevrouw M. Meijer. Zij gaan in het eerste schooljaar na wie er mogelijk dyslexie hebben en regelen vervolgens alles wat nodig is om deze leerlingen de rest van hun schooltijd te helpen. Daarnaast vormen de dyslexiecoördinatoren de schakel tussen ouders, docenten en externe hulpverleners. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen vaak wel wat ondersteuning gebruiken. Hier is te zien wat er op school voor hen is geregeld. Aanspreekpunt voor ouders en docenten is de dyscalculiecoördinator mevrouw P. Verschuur.

img

Externe zorg

Heeft een leerling zorg nodig waarin het Rembrandt College zelf niet in kan voorzien, dan kan begeleiding van buiten worden ingeschakeld. De externe ambulant begeleider is de heer P. van Tielraden.