Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs op het Rembrandt College is veel meer dan het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte curriculum. We maken ons sterk voor verdieping en verbreding van het onderwijs door middel van introductiedagen, werkweken, culturele activiteiten, (meerdaagse) excursies en extra aanbod in en rond de vaklessen. Een andere cultuur ervaren biedt veel meer dan erover te lezen. Met leeftijdsgenoten in een ander setting, buiten het klaslokaal, samenwerken of kennismaken met nieuwe situaties heeft ook een meerwaarde.
Dergelijke en andere activiteiten dragen bij aan wat de school belangrijk vindt: een brede intellectuele, maar ook sociale en creatieve vorming van onze leerlingen.
Om de (extra) activiteiten te kunnen organiseren die daaraan bijdragen vragen we per schooljaar aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage. Wij hebben de ervaring dat u, ouders/verzorgers van onze leerlingen, het belang van deze (extra) activiteiten voor onze leerlingen erkent en waardevol acht en dat u deze activiteiten met uw vrijwillige bijdrage wilt ondersteunen. Deze bijdrage is noodzakelijk, want een school ontvangt daarvoor geen bekostiging vanuit de overheid.
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige bijdrage voor de activiteiten om welke reden dan ook voorheen niet betaalden – wat overigens zelden het geval bleek – zorgde de school voor een kosteloos alternatief voor de leerling.
Met ingang van 1 augustus 2021 is er iets veranderd in deze gang van zaken als gevolg van een wijziging in de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. Kern van de wijziging is, dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage niet betalen. Het gaat dan uiteraard om activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, zoals introductiedagen, excursies, taalreizen en uitwisselingen. Als ouders/verzorgers vanaf 1 augustus a.s. besluiten de vrijwillige bijdrage niet te betalen, behoudt de leerling toch recht op deelname. De school mag niet meer voorzien in een kosteloos alternatief.
Ook al verwacht de minister dat ouders/verzorgers het belang van deze extra activiteiten inzien en dus de vrijwillige ouderbijdrage in de toekomst willen blijven betalen, de wetswijziging heeft als gevolg dat de financiële risico’s bij de school terecht komen. Dit vinden wij niet verantwoord. Immers, zoals gezegd, een school ontvangt voor deze activiteiten geen bekostiging vanuit de overheid.
Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat alle leerlingen deel moeten kunnen nemen aan de activiteiten die de school organiseert in het belang van de verdieping en verbreding van het onderwijs. Wij staan ook achter het uitgangspunt dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.
Tegelijk menen wij, dat wij als school ons moeten kunnen voorbereiden op de vraag of er voldoende vrijwillige bijdragen zullen zijn van ouders/verzorgers om al deze activiteiten te kunnen financieren. Als er onverhoopt een ontoereikende financiering ontstaat omdat te weinig ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage betalen kan het zijn dat er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft met de samenstelling van de kostenposten en de kostenberekening ingestemd.
Na afloop van elk schooljaar zal de schoolleiding verantwoording afleggen aan de MR over de gemaakte kosten en gevraagde bijdragen.